Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

ÚVODNÉ USTANOVENIA A REGISTRÁCIA

ÚVODNÉ USTANOVENIA A REGISTRÁCIA

Prevádzkovatežom serverov a poskytovatežom služieb na www.sme.sk (ďalej aj “komunikačné služby na SME.sk”) je spoločnos Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2471/B.


Vydavatežstvo Petit Press, a.s. má záujem poskytnú významný priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi žuďmi za účelom spoznávania sa a výmeny názorov.


Tento Kódex upravuje pravidlá diskusií na SME.sk a povinnosti diskutujúcich. Ak sa budete správa podža tohto Kódexu, bude to na prospech všetkých. Ak ho budete porušova, vyhradzujeme si právo odmietnu vám prístup k našim službám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymaza obsah vašej komunikácie alebo zablokova vaše osobné konto pre diskusie.


Ak nesúhlasíte s pravidlami uvedenými v tomto Kódexe, nie ste oprávnení využíva komunikačné služby na SME.sk, najmä prispieva do diskusií.


Berte prosím na vedomie, že komunikačné služby na SME.sk využívate na vlastné riziko, a môžete by pri tom vystavení rôznym textom, ktoré pre Vás môžu by nevhodné, urážlivé alebo nepravdivé.


Publikovaním príspevkov v diskusiách na SME.sk dávate prevádzkovatežovi tohto servera, vydavatežstvu Petit Press, a.s. súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke www.sme.sk a súhlas s ich šírením prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu). Za Vaše príspevky zverejnené na SME.sk nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu.


Na základe registrácie poskytujete prevádzkovatežovi dobrovožne údaje, vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Potvrdením registrácie dávate prevádzkovatežovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov poskytnutých v procese registrácie a to počas celej doby Vašej registrácie. Vaše osobné údaje môžu by v súvislosti s komunikačnými službami na SME.sk sprístupnené tretím osobám (používatežom portálu SME.sk).


ČO JE V DISKUSIÁCH ZAKÁZANÉ

Pristupujte k ostatným používatežom našich služieb s úctou. Akékožvek osobné útoky, vyhrážky a obažovanie budú potrestané zmazaním príspevku a/alebo vášho diskusného konta.


Absolútne neprípustné sú príspevky:


  • obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivos a nenávis ku konkrétnym žuďom alebo ku skupinám obyvatežov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám,

  • príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie,

  • obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivos si diskutujúci nemohol dostatočne overi, najmä pokiaž by mohli poškodi iné osoby alebo skupiny osôb.

  • obsahujúce hrozbu fyzického napadnutia alebo fyzickej likvidácie inej osoby, alebo texty podnecujúce nenávis (majetkovú či inú) voči tretím osobám vrátane samotných diskutujúcich.

Zakázané je písa diskusné príspevky v cudzom mene, vydáva sa za zamestnanca, alebo správcu služby SME.sk alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cíti poškodená.


Neprípustné je zaplavova diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých ciežom je pritiahnu naň pozornos (napr. písanie textov vežkými písmenami).


Neprípustné je propagova v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňova odkazy na ich webové stránky.


Zakázané je vklada do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek.


Zakázané je vklada do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.


BUĎTE ZODPOVEDNÍ

SME.sk Vám umožňuje komunikova prostredníctvom tohto servera, nepreberá však zodpovednos za obsah pridaný používatežmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatelia tohto servera musia s týmto Kódexom súhlasi a dodržiava jeho aktuálne znenie. O prípadných zmenách a doplneniach Kódexu budú diskutujúci informovaní. Pokiaž máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte nás kliknutím na tlačidlo Oznam správcovi pri konkrétnom príspevku.


Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádza od žudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnos skôr, než na základe nich podniknete akékožvek kroky.


DODRŽIAVAJTE ZÁKONY

Pri používaní našich služieb ste zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a ostatných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.


Komunikačné služby SME.sk nemôžete používa na šírenie ohováračských, nactiutrhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu považova napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne.


Zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, porušujúcich autorské práva a podobne. Takéto príspevky budú prevádzkovatežom odstránené.


Väčšina materiálov zverejnených na stránkach SME.sk je chránená autorským právom a ich ďalšie šírenie podlieha súhlasu Petit Press, a.s., alebo iných držitežov autorských práv, najmä tlačových agentúr. Ak máte záujem o ich ďalšie využitie, napríklad na vlastných webových stránkach, kontaktujte nás na adrese web(a)sme.sk. Bez písomného súhlasu je akékožvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané.


CHRÁŇTE SVOJE DETI, SÚKROMIE A MAJETOK

Ak vᚠpočítač používa viac žudí, nezabudnite sa pred opustením stránok SME.sk odhlási, aby nikto nemohol v diskusiách vystupova pod vašou identitou.


Vystríhame vás pred poskytovaním osobných údajov a informácií v diskusiách – týka sa to najmä čísla vašej platobnej alebo kreditnej karty, vašej adresy, telefónneho čísla, hesla a podobne. Takéto informácie môžu by žahko zneužité na protizákonné účely a spôsobi vám ujmu.


Obsah niektorých internetových stránok, na ktoré diskutujúci odkazujú, môže by nevhodný pre deti. Odporúčame rodičom, aby sledovali svoje deti pri ich surfovaní na internete, kontrolovali predmet ich záujmu a dbali na to, aby deti neposielali svoje osobné údaje cez internet. Komunikačné služby SME.sk sú určené striktne nekomerčným individuálnym osobám.


PORUŠENIA KÓDEXU

Prevádzkovatež SME.sk, vydavatežstvo Petit Press, a.s. nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používatežmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše diskusné fóra miestom inteligentnej debaty, preto si ako prevádzkovatež služby vyhradzujeme právo zasahova do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, a to napr. zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného konta.


Prevádzkovatež zmaže diskusné príspevky aj keď ho o to požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namieta nepravdivos informácii alebo poškodzovanie dobrého mena. V takom prípade sa prevádzkovatež vyzve diskutujúceho na hodnoverné preukázanie svojej identity, a ten je povinný poskytnú prevádzkovatežovi údaje, podža ktorých je identifikovatežný a dosiahnutežný (meno, telefónne číslo a adresa trvalého pobytu). V prípade, že diskutujúci nezareaguje na výzvu do dvoch hodín alebo odmietne nies právnu zodpovednos za svoje tvrdenia má prevádzkovatež právo diskusný príspevok vymaza.


V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tohto Kódexu môže by zablokované diskusné konto daného používateža, prípadne i možnos jeho prístupu k ďalším službám SME.sk.


Prevádzkovatež si vyhradzuje právo vo výnimočnom prípade pristúpi k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú tento Kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obažujú ostatných diskutujúcich.


Diskutujúci, ktorí sú registrovaní v systéme Online predplatného majú nárok na neobmedzené množstvo diskusných príspevkov, pokiaž sú v súlade s Kódexom diskutéra. V prípade opakovaného porušovania kódexu má prevádzkovatež služby právo dané diskusné konto zablokova a to bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy za Online predplatné. Zaplatením služby Online predplatné nedostávajú diskutujúci automaticky právo porušova kódex, s dodržiavaním ktorého pri registrácii svojho konta súhlasili. Na jeden účet Online predplatného môže ma diskutujúci napojené maximálne 1 diskusné konto.


Prístupom k službám SME.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok dodržiava ich.


Ďakujeme vám, že pri využívaní komunikačných služieb SME.sk budete dodržiava tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykožvek ich upravi, preto vám odporúčame do tohto Kódexu správania pravidelne nazrie a ubezpeči sa, že konáte v súlade s ním. Neznalos obsahu Kódexu, jeho prípadné doplnenie alebo zmena nie je požahčujúcou okolnosou pri posudzovaní dôsledkov jeho porušenia.


Už ste čítali?