Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

ÚRADNÁ SPRÁVA BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU č. 32 zo 7.5.2008

Správy BFZ
ŠTK
Upozorňuje: PMC 16. kolo K. Ves - ČSFA Malacky
sa hrá v Pl. Štvrtku, chýbajúce zápisy: S4B
20. kolo Zohor – Sl. Grob R Kristian Balog.
Disciplinárna komisia
Uz.č. 292 Zastavenie PČ na 1 m.s.N za 4 ŽK: Víger
Martin, T. Stupava, SD3R, od 1.5. PN Menovaný
zaplatí poplatok do 13.5., Kalanka Filip,
Malacky, S3R, od 5.5. PZ, Hodulík Ľubomír,
Stupava, S3R, od 5.5. PN, menovaný zaplatí poplatok
do 13.5., Privrel Milan, TJ V. Leváre, S4B,
od 5.5. PZ, Šaling Lukáš, FC Rohožník, S4B, od
5.5. PZ.
Uz.č. 293 Zastavenie PČ za 8 ŽK: Padlíček
František, 700 926, FK Jablonové, S4B, P1 čl. 5/a
2 s.s.N od 5.5. PZ, Uz.č. 304 DK v súlade s čl. 7/3d
a čl. 14/4 DP predbežným opatrením zastavuje PČ
od 12.5. 2008 až do náležitého preukázania splnenia
uložených povinností DK – T. Stupava –
S3R – uz. č. 258 a 259.
Uz.č. 305 DK v súlade s uz.č. 288 a po náležitom
objasnení skutočností súvisiacich s neoprávneným
štartom hráča v stretnutí 17. kola 29.3. Malacky
- Domino SD3R trestá Šenkára Jaroslava,
ved. druž. Domina SD3R v súlade s P1. čl. 9/2b a čl.
11 DP zákazom výkonu funkcie ved. družstva na 1
mesiac nepodmienečne od 8.5. 2008. Menovaný
za prerokovanie zaplatí poplatok 100,- Sk, - Turzu
Jozefa, 891106, SDM Domino SD3R v súlade s P1.
čl. 9/1b ZPČ na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5.
2008. Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok
vo výške 100,- Sk, - Strnátko Jozefa, 890417,
SDM Domino SD3R, kapitána družstva v súlade s
P1. čl. 9/2b zákazom výkonu funkcie kapitána
družstva na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5.
2008. Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok
100,- Sk.
Uz.č. 306 DK v súlade s čl. 31/1 a na základe žiadosti
potrestaného Soják Roman, TJ V. Leváre,
(uz.č. 282) zvyšok trestu (1 s.s.N) dňom 8.5. odpúšťa.
PZ
Uz.č. 311 DK v súlade s US č. 30 a 31 – ŠTK a po náležitom
objasnení skutočnosti súvisiacich s neoprávneným
štartom hráča Holič Adam, 930926,
SZRL FO Malacky v stretnutí 14. 17 a 18. kola trestá
Rybára Jozefa v súlade s P1 čl. 9/2b a čl. 11DP zákazom
výkonu funkcie ved. družstva na 2 mesiace
nepodmienečne od 8.5. Menovaný za prerokovanie
zaplatí poplatok 100,- Sk, Holič Adam,
930926, SZRL, FO Malacky v súlade s P1 čl. 9/1b
ZPČ na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5. 2008.
Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok 50,-
Sk, FO Malacky, SZRL, v súlade P2 čl. 5 a 6 peňažnou
pokutou vo výške 500,- Sk. Klub za prerokovanie
zaplatí poplatok 250,- Sk.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od ich zverejnenia.
Komisia rozhodcov
Zmena t. čísla: Giertli, 0903 705 211, Augustovič
st. 0908 556 955, zmena adresy: Gilan Miroslav,
900 68 Plav. Štvrtok č. 448.
Náhradné fyzické previerky budú 14.5. o 19 h na
štadióne Interu. Zraz pozvaných R (Gilbert, Špacír,
Jaborek, Pinček, Balog, Bočák, Dávid M.,
Ďurčo, Habo, Krč, Vyletel, Jurkovič, Kollár, Baňas
ml, Baňas st., Horný, Lackovič), o 18.30 h pred
budovou BFZ.
Pozýva na zasadnutie 16.5. o 16 h na OA Dudova
(Petržalka) týchto R. Tománek, Orlický, Špaček,
Chudá, Bednár, Cvengroš, Ružička, Gašparík,
Hádek, Ondrušek, Dvorský, Matinkovič ml.,
Mydlárik, Tanglmayer, Zálesňák, Čmiko, Jendruš.
Pozvaní rozhodcovia absolvujú psychotest
a skúšky z anglického jazyka. Účasť R je povinná.
Ospravedlnenia: Henček ( 16-18.5 ), Ďurčo (10.5 ),
Giertli ( 12.5-16.10. ), Balog ( 10-11.5. ),
Správy TMK BFZ
TMK BFZ oznamuje trénerom a FK v pôsobiacich
súťažiach BFZ a ObFZ, že v najbližšom období
plánuje zorganizovať tieto formy vzdelávania
trénerov:
1. Rekvalifikácia tr. – III. tr. C/B – termín 1-2.8.08
popl. 1 000 Sk,- prihlášky do 18.7.08
2. Predĺženie licencií - II. tr. B lic. – termín 1.8.08
popl. 600 Sk,- prihlášky do 18.7.08
Prihlášky na uvedené formy vzdelávania trénerov
sú k dispozícii na sekretariátoch BFZ a ObFZ.
Ďalšie informácie získate na BFZ, Junácka 8, tel.:
49249192, m: 0902937055 (p. Rudolf Novák).
Správy ObFZ BA mesto
Komisia mládeže schvaľuje dohodu MZM, 14.
kolo TJ Spoje - Tatran Stupava, 4.5. o 13,00 na ihr.
Rovinka.
Správy ObFZ BA vidiek
Sekretariát: V pondelok 5.5. zasadal VV ObFZ,
ktorý mal na programe otázky plnenie uznesení
s predošlého zasadnutia podaná informácia
o doterajšom priebehu súťaží ObFZ aktuálne
otázky vo výberoch a rad ďalších problémov
v rámci komisií k uvedeným otázkam prijal nasledovné
závery a informácie zaujal stanovisko
k otázkam zahájenia súťaží v novom ročníku
určil termín Aktívu FK, FO po skončení súťaží
na deň 24. júna 2008 žiada funkcionárov FK,FO
o písomné vyjadrenie sa a návrhy do nového
Rozpisu súťaží schválil dvoch nových rozhodcov
pp. František Fridrich, Michal Mračna v
otázkach neprístojností na ihriskách v Perneku
a Sološnici ponechal na rozhodnutie DK
Schválil termín medziokresného družobného
stretnutia roč. 95 a 96 s okresom Brno dňa 21.5. v
Moutnici.
Zobral na vedomie účasť zástupcov ObFZ na
porade starostov okresu Malacky 6.5. a rad iných
záverov bezprostredných v kompetencii VV
ObFZ-v.
ŠTK
ŠTK kotumuje stretnutia: S6V 20. kolo Kaplná
– Hamuliakovo 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Hamuliakovo
zaplatí poriadkovú pokutu 2000,- Sk.
Most - Pernek 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Pernek
zaplatí poriadkovú pokutu 2000,- Sk, SD4V 18.
kolo Zohor – Báhoň 3:0 k podľa SP čl. 100/i 19.
kolo Báhoň - Jakubov 0:3 k podľa SP čl. 100/i.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov o zmene termínu
stretnutia SD4V 21. kola Rohožník - Viničné
na 8.5.08 o 15.30 h.
ŠTK prekladá na sobotu stretnutia SD5VB: 24.
kolo 31.5. pUHČ: Jablonec - Tomášov, Blatné -
Limbach, Bernolákovo - Sl. Grob, 25. kolo 7.6.
pUHČ: Lozorno - Jakubov, Grinava - Tomášov, 26.
kolo 14.6. 2008 pUHČ: Jablonec - Grinava, Blatné
- BCT Bratislava, Bernolákovo - Jarovce.
Žiadame KR – úsek delegátov o prešetrenie
udelených ŽK v stretnutí 20. kola Doľany - Závod.
Nezhodujú sa ŽK v zápise o stretnutí a v správe D.
Disciplinárna komisia
Uz.č. 247 Majzun Jozef (Závod) vylúčený - neprerokované
čl. 29 PN. Uz.č. 248 Kordoš Miroslav
(Vištuk) vylúčený - neprerokované čl. 29 PN.
Uz.č. 249 Hrdlička Martin (Doľany) vylúčený za
HNS 5 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/6b PZ. Uz.č.
250 Košický Marian (Závod) ZPČ na 1 m.s.N od
8.5.08 za 4 ŽK PN. Uz.č. 251 Ondrušek Marek
(Vištuk) ZPČ 1 m.s.N od 8.5.08 za 4 ŽK PN, Uz.č.
252 Hromek Samuel (Báhoň) vylúčený 1 m.s.N od
8.5.08 podľa čl. 1/1b PZ. Uz.č. 253 Haršanyi Miroslav
(Báhoň) ZPČ na 1 m.s.N od 8.5.08 za 4 ŽK PZ.
Uz.č. 254 Kovár Martin (Zohor) vylúčený za 2 ŽK
1 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/5a PZ. Uz.č. 255 Kurucs
Ján (Malinovo) vylúčený – neprerokované čl.
29 PN. Uz.č. 256 Ježík Anton (Grinava) vylúčený
za HNS 3 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/3b PZ. Uz.č.
257 Krištofič Samuel (Bernolákovo) ZPČ na 1
m.s.N od 8.5. 2008 za 4 ŽK PZ. Uz.č. 258 Hudy
Radovan (Rohožník) vylúčený 3 m.s.N od 8.5.08
podľa čl. 1/3b PZ. Uz.č. 259 Ochaba Drahomír
(Budmerice) žiadosť o odpustenie trestu DK
zmení na podmienečný na 1 m.s.N od 8.5. do
konca súť. ročníka PZ. Uz.č. 260 DK oznamuje,
že nakoľko FK Sološnica netrvá na námietke
uvedenej v zápise o stretnutí Pernek – Sološnica
S6V 19. kolo DK nepristupuje k disciplinárnemu
opatreniu – previnenie má pokračovanie v občianskoprávnom
konaní. Uz.č. 261 Za napadnutie
úradného činiteľa R p. Ševčíka a poškodením
jeho majetku po zápase 20. kola Sološnica – M.
Leváre DK s okamžitou platnosťou zastavuje PČ
hráčovi Pavlovi Malinovskému (M. Leváre) do vyriešenia
prípadu a zároveň DK žiada kluby M. Leváre
a Sološnica zaslať písomné stanovisko k
vyššie uvedenému prípadu do 12.5. 2008.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od ich zverejnenia.
Komisia mládeže
Súhlasí s odohratím stretnutia žiakov sk. SZVA1,
15. kolo: Láb – Zohor 10.5. o 9h.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 5. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 3. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 4. Zimná ríša divov Maďarska
 5. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 6. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 8. Ako sa účinne vyrovnať s energetickou krízou? Spôsobov je viac
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 942
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 5 646
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 448
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 730
 5. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 2 060
 6. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 1 494
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 374
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 121

Blogy SME

 1. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 2. Ivan Mlynár: Ako sa umelo vyvoláva nenávisť a netolerancia v spoločnosti cez zámienky
 3. Ľuboš Vodička: Rimania na Dunaji: Carnuntum v Rakúsku
 4. Elena Antalová: Sláva televíziám. Boli zvyknuté klamať a nevedia si odvyknúť
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (2. - 8.12.1922)
 6. Soňa Fröhlichová: San Francisco – Los Angeles, deň číslo 16 a 17
 7. Miroslav Lukáč: Myš ulovíš na kúsok syra, ženu na briliant a Slováka na sľuby a konšpirácie.
 8. Rastislav Puchala: Rusáka sa hlavne nesmieš báť!
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 239 423
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 915
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 189
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 936
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 149
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 351
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 441
 8. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 164
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Autorove diela majú ambíciu poukazovať na vývoj stredoeurópskej spoločnosti.


TASR 20 h
Ochvat Trstenej otvorili pred 11 rokmi, dnes začala jeho čiastočná oprava.

Samosprávy volajú po obchvatoch, ministerstvo argumentuje harmonogramom.


22 h

Vďaka unikátnej liečbe môžete odstrániť nielen bolesti kĺbov, ale aj ich príčinu. Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč.


23 h

Situáciu ovplyvnila najmä výrazná redukcia personálu.


TASR 23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pôvodný vzhľad narušili v minulosti necitlivé stavebné zásahy.


18 h

Polícia počas piatich dní zbierala stopy vedúce k jeho vypátraniu.


1. dec

Slovensko je posledná krajina v rámci Európskej únie, ktorá používa papierové testy.


20 h

Drahú liečbu mi zamietli, pretože sa poisťovni neoplatím, tvrdí Ľudmila.


30. nov

Blogy SME

 1. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 2. Ivan Mlynár: Ako sa umelo vyvoláva nenávisť a netolerancia v spoločnosti cez zámienky
 3. Ľuboš Vodička: Rimania na Dunaji: Carnuntum v Rakúsku
 4. Elena Antalová: Sláva televíziám. Boli zvyknuté klamať a nevedia si odvyknúť
 5. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (2. - 8.12.1922)
 6. Soňa Fröhlichová: San Francisco – Los Angeles, deň číslo 16 a 17
 7. Miroslav Lukáč: Myš ulovíš na kúsok syra, ženu na briliant a Slováka na sľuby a konšpirácie.
 8. Rastislav Puchala: Rusáka sa hlavne nesmieš báť!
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 239 423
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 915
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 189
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 936
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 149
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 351
 7. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 441
 8. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 164
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu