Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Úradná správa Obfz Senica č. 1 - 2007/08 z 27.7.2007

SPRÁVY VV
1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica sa uskutoční vo štvrtok 23.8. o 16 h.
2. Komisia Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí prerokovala na svojom zasadnutí 12.7. odvolanie voči rozhodnutiu VV ObFZ Senica v súvislosti s neoprávneným štartom hráča Mareka Vallu.890616 v stretnutí 19. kola II. tr. dos. Bor. Sv. Jur - Prietrž z 29.4. Po dôkladnom preskúmaní podkladových materiálov Komisia Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí rozhodla podľa čl. 3, písm. a) Štatútu komisie potvrdiť rozhodnutia VV ObFZ Senica, ktorým potvrdila: kontumačný výsledok 0:3 stretnutia Bor.Sv.Jur - Prietrž a kontumačný výsledok 0:3 stretnutia Bor.Sv.Jur - Jablonica. Odôvodnenie: nebol dodržaný Súťažný poriadok SFZ, čl. 113, súhlas telovýchovného lekára bol neplatný, na pečiatke chýba kód telovýchovného lekára, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto činnosť. Toto stanovisko bolo odsúhlasené s predsedom ZdK SFZ MUDr. Pavlom Malovičom. Poučenie: V zmysle čl. 3, odst. 5 Štatútu komisie je toto rozhodnutie konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.
SPRÁVY ŠTK
3. Začiatky súťaží ObFZ Senica v jesennej časti 2007/08: 4.8. II. tr. st. žiaci, 5.8. MO dospelí, dorast, II. tr. dospelí, dorast, III. tr., 18.8. MO starší žiaci, 28.8. Prípravky, 1.9. MO mladší žiaci.
4. Úradné správy VV a OK ObFZ Senica budú pravidelne zverejňované v týždenníku MY Týžždenník pre Záhorie, ktorý vychádza v pondelok. Ďalej budú vždy v piatok do 12 h na Web stránke ObFZ (www.obfzsenica.sk). Oddiely, kluby, delegáti zväzu a rozhodcovia sú povinní sledovať úradné správy.
5. Hrajú mimo ÚHČ: MO dorast: Bor. Sv. Jur, Petr. Ves, Mor. Sv. Ján, Čáčov, II. tr. dospelí: Kúty B, Stráže, Radimov, Rohov, II. tr. dorast: Kunov, Rohov, Radimov, III. tr.: Bor. Sv. Jur, Častkov, Podbranč, Holíč B, Smrdáky, Kátov, Hradište, Kunov, MO st. žiaci: Čáčov, Hlboké, MO ml. žiaci: Brodské, Čáčov, prípravky: Skalica A, Skalica B, Holíč A, Holíč B, Bor. Mikuláš.
6. ŠTK súhlasí z dohodou klubov a nariaďuje stretnutie odohrať v poradí Kopčany - Brodské 18.8. o 17 h.
7. ŠTK oznamuje družstvám II. tr. st. dorast, že TJ Chropov 19.7.odhlásila dorast zo súťaže. Družstvá vyžrebované s Chropovom budú mať voľno. ŠTK v zmysle RS. B. Tech.ust. bod 13, písm. c.) udeľuje Chropovu pokutu 2.000,- Sk v prospech ObFZ Senica. Doklad o úhrade je potrebné doručiť na ObFZ Senica do 8.8.
8. ŠTK upozorňuje kluby III. tr., že stretnutia 13. kola z 28.10. sa odohrajú 29.8. Zmenu si opravte v RS.
9. ŠTK nariaďuje TJ Štefanov aby zaslal doklad o úhrade pokuty 200,- Sk pre ObFZ Senica a 400,- Sk pre Kunov. (ÚS č. 31 /2006/07, bod 14, z 23.5). Doklad doložiť do 8.8.
10. ŠTK upozorňuje FK aby si dôsledne preštudovali a rešpektovali zmeny a doplnky v Rozpise súťaží pre súťažný ročník 2007/08.
11. ŠTK upozorňuje FK aby do začiatku, prípadne podľa potreby aj v priebehu ročníka doručili na ObFZ Senica fotokópiu dokladu o štarte hráča vo vyššej vek. kategórii RS. B. Tech.ust. bod 2, písm. a).
12. ŠTK žiada dokladovať dohodu Š. Humence a Cerová MO dospelí, ohľadom zmeny miesta stretnutia do 8.8.07.
13. Hráčom nar. od 1.1.1993 a ml., ktorým končí platnosť žiackych preukazov 30.6.07, táto sa predlžuje do 30.6.08. Záznam o predĺžení platnosti žiackeho preukazu si dajú na MaK ObFZ Senica vystaviť iba hráči pôsobiaci v súťažiach SFZ a ZsFZ. Hráčom oblastných súťaží sa predĺženie platnosti žiackeho preukazu nebude zaznačovať.
14. Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach rovnakej vekovej kategórie dve a viac družstiev zašlú na ŠTK súpisku A družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov. MFK Skalica a Iskra Holíč (prípravky) zašle súpisky A a B družstva, na ktorých budú uvedení všetci hráči. Hráči môžu štartovať iba za to družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení.
15. Súčasťou ÚS je Rozpis súťaží riadených ObFZ Senica pre súťažný ročník 2007/08.
16. Ak sa nedostaví na stretnutie delegovaný R a stretnutie riadi R laik, alebo sa stretnutie neodohrá, usporiadajúci oddiel, klub je povinný doručiť zápis zo stretnutia (trojmo) na ObFZ Senica do najbližšej stredy. Je nutné používať nové Zápisy zo stretnutia, ktoré budú uverejnené na Web stránke ObFZ Senica a vypisovať strojom, alebo na počítači vo všetkých vekových kategóriách. V prípade inzultácie, neprístojností pred, počas alebo po ukončení stretnutia sú oba FK, delegované osoby povinní do 24 hodín zaslať na DK písomné stanovisko k stretnutiu a zápis zo stretnutia.
17. Upozorňujeme FK, ktoré majú záujem o väčší počet ako jeden výtlačok Rozpisu súťaží (tento bude FK poskytnutý zdarma), je možné si ďalšie zakúpiť na ObFZ za 50,-Sk/ks.
SPRÁVY KR a KD
18. Obsadenie dospelí: MO 1. kolo 5.8. o 17 h Brodské - Šaštín (rozh. Dzindzík st., AR1 Prelec - del. P. Mikuš), Kúty - Kopčany (Hurbánek, Bednár - Machlica), Cerová - Holíč A (Otočka, Patka - Švec), Rybky - Hlboké (Pišoja, Zajíc - Holič), Sekule - Radošovce (Drúžek, Cabadaj - Morávek), Pop. Močidlany - Koválov (Pekarovič, M. Mikúš - Holásek), Unín - Dubovce (Petráš, Dzindzík ml. - Koleňák), Oreské - Š. Humence (Mlčúch, Šteflík - Kríž).
II. tr. 1. kolo 5.8. o 10 h Kúty B - Rohov (Bednár, Hurbánek), Stráže - Dojč (Otrísal, Rehák), o 17 h Lakš. N. Ves - Prietrž (Zabadal, Macháček), Vrádište - Radimov (Thao, Polakovič), Letničie - Smolinské (Lapoš, Daniš), Čáry - Jablonica (Rehák, Otrísal), Chropov - Mokrý Háj (Tokoš, Španka).
III. tr. 1. kolo 5.8. o 10 h Bor. Sv. Jur - Trnovec (Zajíc, Dung), Častkov - Osuské (Mikúš, Pekarovič), Podbranč - Hradište (Polakovič, Thao), Holíč B - Smrdáky (Macháček, Zabadal), o 17 h Štefanov - Kátov (Blažek), Sobotište - Kunov (Sládek).
19.Obsadenie dorast: MO 1. kolo 4.8. o 14.30 h Bor. Sv. Jur - Kopčany (Dung), 5.8. o 10.30 h Petr. Ves - Mor. Sv. Ján (Bilka), o 14 h Rybky - Prietrž (Zajíc, Pišoja), Oreské - Rovensko (Šteflík, Mlčúch), o 14.30 h Brodské - Štefanov (Prelec, Dzindzík st.), Cerová - Čáčov (Deák, Otočka), Trnovec - Jablonica (Španka, Tokoš), Unín - Mokrý Háj (Dzindzík ml., Petráš).
II. tr. 1. kolo 5.8. o 10 h Kunov - Š. Humence (Dzindzík ml., Petráš), o 14.30 h Lakš. N. Ves - Radimov (Macháček, Zabadal), Dojč - Rohov (Daniš, Lapoš), Vrádište - Hlboké B (Polakovič, Thao), Sekule - Smolinské (Cabadaj, Drúžek), Pop. Močidlany - Koválov (Mikúš, Pekarovič).
20. Obsadenie žiaci: II. tr. starší 1. kolo 4.8. o 10 h Pop. Močidlany - Rovensko (Lapoš), o 17 h Bor. Sv. Jur - Štefanov (Dung), Častkov - Trnovec (Prelec), Letničie - Prietrž (Cabadaj), Sobotište - Koválov (Hurbánek), Unín - Dubovce (Šteflík), Š. Humence - Jablonica (Daniš).
21. Štyri prestupy rozhodcov boli podané v termíne 1. - 6.7.
Prestupy povolené: M. Rehák z Rybiek do Brodského, I. Šteflík z Gbelov do Š. Humeniec, J. Lapoš z B. Mikuláša do Duboviec.
Prestup zamietnutý: P. Tokoš z Hlbokého do Smolinského
22. Komisia DZ ObFZ Senica oznamuje, že seminár delegátov bude 2.8. o 17 h v sídle ObFZ Senica. Účasť je povinná.
23. KR ObFZ Senica upozorňuje rozhodcov na nové Zápisy zo stretnutí, aby dbali o zvýšenú pozornosť pri vypisovaní a následne postupovali podľa vzoru.
24. Komisia KR a DZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom zväzu, ktorí nepracujú v odborných komisiách, že sú povinní zakúpiť si jeden výtlačok Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2007/08. Úhradu je potrebné vykonať prostredníctvom Poštového peňažného poukazu určeného pre ObFZ Senica (PPP obdržíte spolu s Rozpisom súťaží). Doklad o úhrade za RS je potrebné doručiť na ObFZ do 8.8.
SPRÁVY DK
25. Nepodmienečný trest: Denis Ožvoldík 810210, Šaštín, 2SN od 2.8.07 podľa DP, príloha 1, čl. 11 za neospravedlnené nedostavenie sa na stretnutie vybranej „11-ky“ ObFZ Senica 1.7.07 do Duboviec. Zaplatiť rokovací poplatok 200,- Sk. Doklad o úhrade rokovacieho poplatku je potrebné doručiť na ObFZ Senica do 8.8.
26. DK na návrh ŠTK, KM a ŠF trestá Iskru Holíč podľa DP príloha 2, čl. 6 pokutou 500,- Sk v prospech ObFZ Senica, za narušenie regulárnosti turnaja (svojvoľný odchod v priebehu turnaja) mladších žiakov O Záhorácky pohár v Čáčove 23.6. Doklad o úhrade je potrebné doručiť na ObFZ do 8.8.
27. Ján Jankovič, ved. druž. ml. žiakov Iskry Holíč sa trestá podľa DP príloha 1, čl. 10 v náväznosti na čl. 11, zákazom výkonu funkcie ved. druž. na 2SN od 24.6. Zaplatiť rokovací poplatok 200,- Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 8.8.
28. Prenos nepodmienečných trestov do ročníka 2007/08
1 stretnutie: Marián Královič, Bor. Sv. Jur, Ondrej Vaca, Hlboké, Róbert Slovák, Šaštín, Rastislav Bittner, Rybky, Imrich Červenka, Š. Humence, Martin Štermenský, Sekule, Peter Rehák, Unín, Radoslav Fidermák, Š. Humence, Radoslav Maderič, Letničie, Tomáš Dvorský, Letničie, Peter Tomek, Cerová, Roman Jankových, Podbranč, Michal Duchoslav, Mokrý Háj.
2 stretnutia: Peter Kunštek, Sekule, Róbert Malík, Kopčany, Mário Bača, Cerová.
3 stretnutia: Martin Mihalovič, Mokrý Háj, Ľubomír Zajonc, Jablonica, Vladimír Mihálik, Šaštín, Erik Kovárik, Petr. Ves, Marián Valachovič, Brodské.
5 stretnutí: Dušan Kassay, Cerová.
29. DK uvoľňuje dňom 9.7. činnosť rozhodcu M. Rehákovi.
30. Zastavená činnosť pre Druž. Podbranč pretrváva (ÚS č. 37 z 3.7. čl. 6 - pokuta 300,- Sk).
31. Za neúčasť na Hodnotiacej konferencii a Aktíve ŠTK ObFZ Senica dňa 10.7, DK udeľuje podľa DP, príloha 2 čl. 6 pokutu 500,- Sk nasledovným FK: Čáry, Gbely, Mor. Sv. Ján, Kátov, Slovan Šaštín, Štefanov. Doklad o zaplatení zaslať na ObFZ do 8.8., v opačnom prípade sa vystavujete ďalším postihom podľa DP.
SPRÁVY TMK
32. TMK ObFZ Senica vyzýva záujemcov o dosiahnutie kvalifikácie trénera IV. tr., aby sa prihlásili písomne na adresu ObFZ Senica, Jilemnického 1317/69, 905 01 Senica. Po prihlásení min. 20 záujemcov by sa školenie konalo počas zimnej prestávky ročníka 2007/08.
SPRÁVY MK
33. Matričná komisia ObFZ Senica oznamuje zástupcom FK, že v sobotu 4.8. bude od 8 h do 10 h vybavovať prestupy a hosťovania hráčov spadajúcich do kompetencie ObFZ Senica.
34. Prestupy a hosťovania
V termíne od 1. do 6.7. bolo podaných 28 prestupov.
Prestupy povolené: Jozef Tomša 680308, Roman Sládek, 850911, Tomáš Šara, 860302, František Tychler, 510903, Radko Trúba, 840912, Ludvik Caletka, 680706, Vladimír Petrovič, 630619, Jakub Tokoš, 850911, Ján Mihok, 760105, Patrik Vajay, 860322, Juraj Rampáček, 711220, Peter Sloboda, 811019, Ľubomír Nečas, 570531, Ladislav Toráč, 770301, Vladimír Váňa, 630606, Roman Hrnčírik, 681102, Jozef Vlčej, 851127, Milan Slezák, 851009, Ján Kyzúr, 811230, Štefan Šebesta, 750918, Michal Lakatoš, 851206, Ivan Tomašovič, 671017, Aleš Toráč, 861011, Martin Kapánek, 820202, Milan Šebesta, 650820, Martin Madák, 811110, Lukáš Hlúpik, 850920, všetci z MŠK Holíč do Iskry Holíč, Miroslav Čermák 791203, Trnovec - Iskra Holíč.
Hosťovania povolené: Tomáš Vrablic 900919, Cerová - Čáčov do 30.6.08, Tomáš Mikulčík 900911, Cerová - Čáčov do 30.6.08, Jakub Horváth 910411, Čáčov -Jablonica do 30.6.08, Andrej Herda 780220, Cerová - Jablonica do 31.12.07, Radovan Škojec 720527, Hlboké - Hradište do 30.6.08, Roman Karnoš 840331, Holíč - Dubovce do 31.12.07, Miroslav Stúpal 740415, Chropov - Dubovce do 31.12.07.
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
JOZEF ROSA v. r.
predseda ObFZSenica

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 505
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 12 001
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 11 169
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 629
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 5 887
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 688
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 313
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 777

Blogy SME

 1. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 2. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 3. Štefan Vidlár: My dúchotci
 4. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 5. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 6. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 7. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 8. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 693
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 492
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 11 186
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 632
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 810
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 178
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 662
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 366
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Novinky z MY regióny.

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.


18 h
Múzeum Senica.

Výstava bude inštalovaná v priestoroch múzea a slávnostná vernisáž sa uskutoční v nedeľu 14. augusta o 15.00 h.


TASR 19 h
Zľava Patrik Lehuta s manželkou a Dávid Lehuta s manželkou.

Pre Slovákov je zákazník pán, pre Japoncov Boh, upozorňuje na rozdiely Dávid Lehuta.


12. aug
Zuzana Almáši Koreňová, umelkyňa, psychologička, pedagogička a mediátorka.

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.


12. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia štátnej vodnej správy, ide o nepovolený odber, hrozí vám pokuta.


12. aug

Prenasledovaný šofér nakoniec havaroval.


11. aug

Blogy SME

 1. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 2. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 3. Štefan Vidlár: My dúchotci
 4. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 5. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 6. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 7. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 8. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 693
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 492
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 11 186
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 632
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 810
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 178
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 662
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 366
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu