Pondelok, 5. jún, 2023 | Meniny má Laura

Oceniť dobrú prácu pedagóga je nevyhnutné

Senica – Učiteľ národov, ako nazývajú Jána Amosa Komenského, by sa určite potešil, keby bol prítomný na slávnosti ocenenia najlepších pedagogických a kultúrnych pracovníkov v Senici, ktoré sa konalo pri príležitosti jeho narodenia a zároveň Dňa učiteľov 28. marca.
Oceneným učiteľom aj prítomným hosťom, medzi ktorými nechýbali predstavitelia Mesta a kultúrnych inštitúcií (stačí spomenúť Petra Horvátha, poradcu primátora Senice, RNDr. Ľubicu Krištofovú, riaditeľku Záhorského osvetového strediska), sa prihovorila prednostka Mestského úradu v Senici JUDr. Katarína Vrlová. Vyzdvihla vyčerpávajúcu, ale povznášajúcu prácu učiteľa, ktorá v súčasnosti nie je docenená nielen finančne, ale častokrát ani morálne. Práve preto treba podporovať každý prejav práce navyše, ktorú pedagóg so svojimi žiakmi urobí, oceniť všetky ústretové kroky mladých i starších a skúsenejších učiteľov na zveľadenie vedomostného a duševného fondu svojich zverencov.
Prinášame vám prehľad ocenených pedagógov, ktorí svoju profesionálnu dráhu nezamerali len na jednoduché splnenie si základných povinností, ale vynasnažili sa rozdať aj dačo navyše zo svojich síl navyše.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Mgr. Elena Cígerová – učiteľka slovenského jazyka a občianskej výchovy v ZŠ na Komenského ulici v Senici. V školstve pracuje 29 rokov, z toho 8 rokov pôsobila ako riaditeľka školy. Je autorkou publikácie Osobnosti mesta Senica. Pripravuje žiakov na literárne súťaže , v ktorých dosahuje popredné umiestnenia. Vydáva školský časopis Občasník. Vedie školskú kroniku a spracovala históriu školy.

Mgr. Alena Bocmanová - učiteľka slovenského a francúzskeho jazyka v OA Senica. Na škole pôsobí 27 rokov. Dlhé roky vedie kroniku školy a spracúva ročenku školy. Podieľa sa na organizovaní kultúrneho života študentov. Vzhľadom na precíznosť práce bola menovaná za školskú koordinátorku maturitných skúšok

Mgr. Milan Bošák – člen Zboru pre občianske záležitosti pri MÚ Senica. V zbore pracuje viac ako 20 rokov. Aj jeho zásluhou dosahujú občianske obrady, hlavne rozlúčky so zosnulými vysokú úroveň. Do povedomia senickej verejnosti sa zapísal ako dlhoročný učiteľ Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici.

SkryťVypnúť reklamu

Mgr. Mária Briestenská - učiteľka francúzskeho jazyka v OA Senica. Na škole pôsobí od roku 1987 a stala sa propagátorkou francúzskeho jazyka. Netradičné spôsoby výučby spojené s využitím multimediálnych technológií uplatnila ako koordinátorka vzdelávacích projektov. So svojimi žiakmi v rámci spolupráce s partnerskými školami reprezentovala nielen OA v Senici, ale aj SR.
Mgr. Vlasta Czoborová – učiteľka Spojenej školy v Senici. Dlhodobo dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Na škole pracuje ako učiteľka špeciálnej základnej školy. Úspešne vedie krúžky v mimovyučovacom čase. Je vedúcou predmetovej komisie. Dožíva sa významného životného jubilea.

Peter Čulen – kapelník Dychovej hudby Seničanka. V rôznych hudobných telesách pracuje už 25 rokov. Ako kapelník pôsobí od roku 2003. Pod jeho taktovkou sa súbor úspešne rozvíja a realizuje svoj koncertný program. A svojou produkciou vzorne reprezentuje mesto Senica.

Mgr. Dagmar Ferenčíková - učiteľka slovenského jazyka v ZŠ na Mudrochovej ulici v Senici. V školstve pracuje 18 rokov. Je vedúcou predmetovej komisie SJ a literatúry. Svedomito si plní pracovné povinnosti, vedie školský časopis Mudroško. Úspešne pripravuje žiakov na literárno-recitačné súťaže. Organizuje mimoškolské podujatia a exkurzie pre žiakov.

SkryťVypnúť reklamu

Milan Gál – riaditeľ ZUŠ v Senici. Je dlhoročným vynikajúcim pedagógom hry na klarinet. Od r.1990 je riaditeľom školy, ktorú v súčasnosti navštevuje 1050 žiakov. Nadviazal na úsilie svojich predchodcov a vybudoval z tejto školy jednu z najväčších a najkvalitnejších na Slovensku.

Mgr. Antónia Hartmannová - učiteľka slovenského a anglického jazyka v Súkromnej strednej školy podnikania v Senici. Individuálne pracuje so študentmi a rozvíja ich poznávacie i emocionálne schopnosti. Pripravuje študentov na olympiádu v anglickom jazyku a koordinuje vyučovanie zahraničných lektorov na škole. Organizuje zahraničné zájazdy pre študentov.

Mária Hladká – odborná pracovníčka ZOS v Senici. Pracuje na informačno- vzdelávacom oddelení, kde vedie vzdelávacie programy zamerané na prevenciu drogových závislostí, kriminality, a iných negatívnych javov. Spolupracuje s národnostnými menšinami , znevýhodnenými skupinami občanova a s občianskymi združeniami. Záslužná je jej práca na pasportizácii kultúrnej činnosti v regióne.
Mária Chrenková - vychovávateľka Spojenej školy v Senici. Dlhodobo a zodpovedne vykonáva prácu vychovávateľky internátu školy. Starostlivo a citlivo pristupuje k ubytovaným deťom, ktorým sa venuje i nad rámec svojich pracovných povinností. V tomto roku sa dožíva životného jubilea.

Mgr. Mária Jánošová - učiteľka 1.- 4.ročníka ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Je náročná na prácu žiakov , ochotná vždy pomôcť. V práci so žiakmi je veľmi trpezlivá, priateľská a obľúbená. Využíva individuálny prístup a rozvíja čitateľskú gramotnosť. Je vedúcou učiteľskej a žiackej knižnice na škole.

Mgr. Dana Janáčková - odborná pracovníčka Záhorskej galérie v Senici. V galérii pracuje od jej vzniku a venuje sa výskumu tvorby záhorských umelcov. Kurátorsky pripravila množstvo výstav. Spracovala monografiu Jána Náhlika. V roku 2006 kurátorsky pripravila 1.sympózium SOCHY SMRDÁKY. Venuje sa aj detskému výtvarnému prejavu. V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea.

Jaroslav Jankovič – učiteľ ZUŠ v Senici. Od roku 1976 sa venuje pedagogickej práci ako učiteľ hry na dychové nástroje a keyboard. Počas svojho pôsobenia na škole vychoval viacerých úspešných hudobníkov a orchestrálnych hráčov. Aktívne sa zapája do spoločenského a kultúrneho života mesta účinkovaním v rôznych hudobných zoskupeniach. V tomto období sa dožil významného životného jubilea.

Oľga Holičová – pracovníčka Záhorskej knižnice v Senici. V tejto organizácii prežila najaktívnejšie roky svojho profesijného života. V roku 1987 nastúpila do oddelenia spracovania fondov, no celá čitateľská verejnosť sa s ňou najčastejšie stretáva ako s odbornou pracovníčkou oddelenia beletrie. Je zodpovedná, trpezlivá, komunikatívna.

Ladislav Košinár – dlhoročný dobrovoľný pracovník ZOS Senica. Je zanieteným propagátorom astronómie, ktorú približuje deťom a mládeži prostredníctvom prednášok, súťaží i praktických pozorovaní. Vedie deti k láske k prírode, životu a úcte k vede a tradíciám. Medzi podujatia, ktoré patrili a patria k jeho srdcovým záležitostiam treba začleniť Letnú školu astronómie, letné pochody na Bradlo na počesť výročí M.R.Štefánika, súťaže Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach.

Mgr. Alena Kováčová – zástupkyňa riaditeľa pre 1.stupeň ZŠ na Komenského ulici v Senici. V školstve pracuje 24 rokov. Počas svojej praxe najčastejšie vyučovala v 1.ročníkoch, kde dosahovala veľmi dobré výsledky. Pripravuje žiakov na vedomostné, kultúrne a výtvarné súťaže. Je spoluautorkou prezentácie školy v elektronickej podobe. Prípravou Dňa otvorených dverí a iných podujatí úspešne prezentuje školu na verejnosti.

Mgr. Ivana Kovačičová – učiteľka 1.- 4.ročníka ZŠ a etickej výchovy na Mudrochovej ulici v Senici. Svedomito pristupuje k plneniu pracovných povinností. Úspešne pripravuje žiakov na matematické súťaže – Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan. Je dlhoročnou vedúcou metodického združenia na 1.stupni.
Mgr. Jarmila Matelová - učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy v ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Na škole pracuje od roku 1988. Pod jej vedením žiaci dosahovali výrazné úspechy v speváckych súťažiach Slávik Slovenska a Putujeme za ľudovou piesňou. Zodpovedne pripravuje žiakov na prijímacie pohovory a Monitor 9. Je vedúcou predmetovej komisie slovenský jazyk a pracuje ako predseda odborovej organizácie na škole.

Mgr. Vladimír Michalka – učiteľ telesnej výchovy a biológie v SOU Senica. Na škole pracuje od roku 1981.Je vedúci predmetovej komisie Telesná výchova. Organizuje a zúčastňuje sa na športových aktivitách a súťažiach školy. Je spoluautorom a realizátorom projektu Otvorená škola v oblasti športu.

Mgr. Soňa Nedobová - učiteľka slovenského jazyka a výtvarne výchovy v ZŠ na ulici V.P.Tótha v Senici. Na škole pôsobí 20 rokov. Úspešne zapája svojich žiakov do výtvarných súťaží nielen v rámci mesta, ale i celého Slovenska. Estetické cítenie u žiakov rozvíja návštevami výstav organizovaných kultúrnymi inštitúciami mesta.

Štefan Orth – učiteľ ZUŠ v Senici. V škole pôsobí od roku 1991. Verejnosť ho pozná ako výtvarníka, ktorého tvorba je známa doma i v zahraničí. Počas svoje pedagogickej praxe vychoval a na ďalšie odborné štúdium pripravil a neustále pripravuje svojich zverencov. Je autorom viacerých cezhraničných projektov MOSTY a PLENÉR. Výborné výsledky dosahujú aj jeho žiaci štúdia pre dospelých, o čom sa verejnosť mala možnosť presvedčiť na viacerých výstavách.

RNDr. Peter Polák - učiteľ matematiky, chémie a informatiky v ZŠ na Komenského ulici v Senici. V školstve pracuje 20 rokov. Úspešne pripravuje riešiteľov matematických súťaží a olympiád. Pracuje ako správca školskej počítačovej siete, je autorom internetovej stránky školy. Je odborným garantom projektu Infovek, spolupracoval na tvorbe projektov Európa v škole a Digitálni štúrovci.

PhDr. Gabriela Poláčková – psychologička Pedagogicko-psychologickej poradne v Senici. V poradni pracuje od roku 1980. Počas svojho pôsobenia venovala starostlivosť v oblasti psychodiagnostiky, poradenstva, profesijnej orientácii deťom a žiakom, ich rodičom a pedagogickým pracovníkom. Aktívne a erudovane pracuje pri riešení školských problémov a poskytovaní rád žiakom formou individuálnych konzultácií a tematických besied.

Mgr. Mária Radičová - riaditeľka ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Na škole pracovala najskôr ako učiteľka 1.stupňa a ruského jazyka. Od roku 1990 bola zástupkyňou pre 1.stupeň. Vo funkcii riaditeľky je od roku 1999. Pod jej vedením škola dosahuje výborné výsledky. Má veľmi dobré organizačné schopnosti, čoho dôkazom je zapojenie školy do mnohých medzinárodných projektov. Vo vyučovacom procese podporuje odborné vzdelávanie pedagógov, rozvoj nových a progresívnych metód vyučovania, z ktorých najvýraznejšie je daltonské vyučovanie.

Ing. Jana Redechová – učiteľka ekonomických predmetov v Súkromnej strednej školy podnikania v Senici. Aplikuje moderné výchovno-vyučovacie metódy, sleduje ich účelné a efektívne využitie. Vedie študentskú firmu prostredníctvom aplikovanej ekonómie s cieľom priblížiť študentom podnikanie v akciovej spoločnosti. Organizuje súťaže medzi triedami a kultúrno-spoločenské aktivity študentov.

Mgr. Anna Reháková - učiteľka slovenského jazyka a občianskej výchovy v ZŠ na Sadovej ulici v Senici . Na škole pracuje od jej otvorenia v roku 1978 až dodnes. Má veľmi zodpovedný prístup k práci a vychovala už viac generácií žiakov, z ktorých sa mnohí stali úspešnými vo svojej profesii. Je vedúcou predmetovej komisie slovenského jazyka.

Mgr. Oľga Sedláková - učiteľka matematiky a fyziky v Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. Viac rokov viedla predmetovú komisiu matematiky. Vo svojom voľnom čase sa venuje matematickým talentom z radov študentov, ktorí pod jej vedením dosahujú viaceré úspechy v matematických súťažiach. Ako triedna profesorka vychovala desiatky žiakov, ktorý sa uplatnili v živote ako dobrí odborníci .
Mgr. Anna Škvorcová - učiteľka 1.- 4.ročníka ZŠ na ulici V.P.Tótha v Senici. Na škole pôsobí od roku 1985. Učí striedavo v 1.a 2. ročníku. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je vedúcou kabinetu 1.stupňa. V roku 2006 absolvovala vzdelávanie učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikatívnych technológií v práci učiteľa.

Mária Štajgerová - učiteľka MŠ na ulici J.Kráľa v Senici. Takmer 30 rokov vychováva najmladšiu generáciu. Dosahuje vynikajúce edukačné výsledky v príprave detí na vstup do ZŠ. Preferuje partnerský štýl práce a vytvára pre deti vhodné socio-emocionálne prostredie. Pripravuje deti na výtvarné prehliadky a súťaže. Individuálne pracuje s deťmi s odloženou školskou dochádzkou.

Vladimír Vágner – učiteľ telesnej výchovy a geografie v Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. Celú svoju pedagogickú kariéru pôsobil na tejto škole. Viac ako 20 rokov viedol predmetovú komisiu telesnej výchovy. Pravidelne organizoval lyžiarske kurzy a kurzy ochrany človeka a prírody. Stal sa symbolom práce s mladými ľuďmi v oblasti športových aktivít. Počas svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia vychoval množstvo športových talentov a nadšencov.

Anna Tallová – učiteľka MŠ na Novomeského ulici v Senici. Výchove najmladšej generácie sa venuje 26 rokov. Dosahuje vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacích činnostiach pri príprave detí na vstup do ZŠ. Využíva individuálna a tvorivý prístup k deťom. Aktívne sa podieľala na mimoškolských projektoch s environmentálnym zameraním. Kreativitou a tvorivosťou prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry na pracovisku a medzi deťmi.

Ing. Jana Tomlainová – učiteľka odborných predmetov a chémie v SOU Senica. Na škole pracuje 27 rokov. Dlhodobo je hodnotená ako zodpovedná a tvorivá učiteľka odborných chemických predmetov. Pripravuje a usmerňuje žiakov v stredoškolskej odbornej činnosti. Pracuje na implementácii projektu Program poradenstva o učebných a študijných odboroch v regióne Senica a Skalica.

RNDr. Oľga Ulehlová – členka Komisie pre vzdelávanie a kultúru pri MÚ Senica. Dlhé roky pracovala ako učiteľka i zástupkyňa v SOU Senica. pôsobila v Zbore pre občianske záležitosti. V súčasnosti vedie Poradňu pre verejnosť pri MÚ Senica. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea.
-en-

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 3. Lunička potrebuje súrne pomoc, aby mohla rásť.
 4. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 5. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 6. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 7. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 1. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 2. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 3. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 4. Lunička potrebuje súrne pomoc, aby mohla rásť.
 5. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie
 6. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 7. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 8. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 16 905
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 357
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 8 996
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 377
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 508
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 4 196
 7. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 3 763
 8. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 615

Blogy SME

 1. Júlia Piraňa Mikolášiková: Čo má spoločné nový zástupca policajných odborov s vojnou v bezpečnostných zložkách?
 2. Roman Daniel Baranek: „Terike, zober obed Rudimu!“
 3. Radka Wagingerová: Ako strategicky bojovať s tisíckami ton textilného odpadu ročne?
 4. Michael Achberger: Ako získať plážovú postavu za 30 dní: sprievodca letnou výzvou
 5. Ivan Čáni: Erik Tomáš a nie len jeho falošne stratená pamäť ...
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kajúcnik sľuboval milión za vraždu, tvrdí iný kajúcnik. Obete aj sledoval
 7. Jozef Varga: Krkavci / 11. /
 8. Anna Miľanová: Že bobor spravil neporiadok, počula som v televízii...
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 139 711
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 18 522
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 15 570
 4. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 357
 5. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 863
 6. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 491
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 672
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 975
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Aktuálne vydanie.

Týždenník pre Záhorie je už v predaji.


3 h

Tieto inzeráty nájdete aj v tlačenej verzii novín MY v danom týždni.


10 h

K nehode došlo na 29,5 kilometri diaľnice D2.


TASR 14 h
Rozprávka O liečivej vode sa v roku 2020 nakrúcala na Smolenickom zámku. Na snímke vľavo česká herečka Darija Pavlovičová (ako Hanka) a slovenská herečka Zuzana Kanócz (ako Henrieta) počas nakrúcania v Smoleniciach.

Naše pamiatky sa mihli vo viacerých filmoch a rozprávkach.


2. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Projekt, ktorý odštartoval vlani v Banskej Bystrici, priniesol alarmujúce čísla.


3. jún

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.


13 h

Stavať chcú aj podnikatelia.


1. jún

Po desiatich rokoch vodohospodári sprístupnili pre verejnosť vnútrajšok priehrady.


2. jún

Blogy SME

 1. Júlia Piraňa Mikolášiková: Čo má spoločné nový zástupca policajných odborov s vojnou v bezpečnostných zložkách?
 2. Roman Daniel Baranek: „Terike, zober obed Rudimu!“
 3. Radka Wagingerová: Ako strategicky bojovať s tisíckami ton textilného odpadu ročne?
 4. Michael Achberger: Ako získať plážovú postavu za 30 dní: sprievodca letnou výzvou
 5. Ivan Čáni: Erik Tomáš a nie len jeho falošne stratená pamäť ...
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kajúcnik sľuboval milión za vraždu, tvrdí iný kajúcnik. Obete aj sledoval
 7. Jozef Varga: Krkavci / 11. /
 8. Anna Miľanová: Že bobor spravil neporiadok, počula som v televízii...
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 139 711
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 18 522
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 15 570
 4. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 357
 5. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 863
 6. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 491
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 672
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 975
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu