Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Oceniť dobrú prácu pedagóga je nevyhnutné

Senica – Učiteľ národov, ako nazývajú Jána Amosa Komenského, by sa určite potešil, keby bol prítomný na slávnosti ocenenia najlepších pedagogických a kultúrnych pracovníkov v Senici, ktoré sa konalo pri príležitosti jeho narodenia a zároveň Dňa učiteľov 28. marca.
Oceneným učiteľom aj prítomným hosťom, medzi ktorými nechýbali predstavitelia Mesta a kultúrnych inštitúcií (stačí spomenúť Petra Horvátha, poradcu primátora Senice, RNDr. Ľubicu Krištofovú, riaditeľku Záhorského osvetového strediska), sa prihovorila prednostka Mestského úradu v Senici JUDr. Katarína Vrlová. Vyzdvihla vyčerpávajúcu, ale povznášajúcu prácu učiteľa, ktorá v súčasnosti nie je docenená nielen finančne, ale častokrát ani morálne. Práve preto treba podporovať každý prejav práce navyše, ktorú pedagóg so svojimi žiakmi urobí, oceniť všetky ústretové kroky mladých i starších a skúsenejších učiteľov na zveľadenie vedomostného a duševného fondu svojich zverencov.
Prinášame vám prehľad ocenených pedagógov, ktorí svoju profesionálnu dráhu nezamerali len na jednoduché splnenie si základných povinností, ale vynasnažili sa rozdať aj dačo navyše zo svojich síl navyše.

Skryť Vypnúť reklamu

Mgr. Elena Cígerová – učiteľka slovenského jazyka a občianskej výchovy v ZŠ na Komenského ulici v Senici. V školstve pracuje 29 rokov, z toho 8 rokov pôsobila ako riaditeľka školy. Je autorkou publikácie Osobnosti mesta Senica. Pripravuje žiakov na literárne súťaže , v ktorých dosahuje popredné umiestnenia. Vydáva školský časopis Občasník. Vedie školskú kroniku a spracovala históriu školy.

Mgr. Alena Bocmanová - učiteľka slovenského a francúzskeho jazyka v OA Senica. Na škole pôsobí 27 rokov. Dlhé roky vedie kroniku školy a spracúva ročenku školy. Podieľa sa na organizovaní kultúrneho života študentov. Vzhľadom na precíznosť práce bola menovaná za školskú koordinátorku maturitných skúšok

Mgr. Milan Bošák – člen Zboru pre občianske záležitosti pri MÚ Senica. V zbore pracuje viac ako 20 rokov. Aj jeho zásluhou dosahujú občianske obrady, hlavne rozlúčky so zosnulými vysokú úroveň. Do povedomia senickej verejnosti sa zapísal ako dlhoročný učiteľ Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici.

Skryť Vypnúť reklamu

Mgr. Mária Briestenská - učiteľka francúzskeho jazyka v OA Senica. Na škole pôsobí od roku 1987 a stala sa propagátorkou francúzskeho jazyka. Netradičné spôsoby výučby spojené s využitím multimediálnych technológií uplatnila ako koordinátorka vzdelávacích projektov. So svojimi žiakmi v rámci spolupráce s partnerskými školami reprezentovala nielen OA v Senici, ale aj SR.
Mgr. Vlasta Czoborová – učiteľka Spojenej školy v Senici. Dlhodobo dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Na škole pracuje ako učiteľka špeciálnej základnej školy. Úspešne vedie krúžky v mimovyučovacom čase. Je vedúcou predmetovej komisie. Dožíva sa významného životného jubilea.

Peter Čulen – kapelník Dychovej hudby Seničanka. V rôznych hudobných telesách pracuje už 25 rokov. Ako kapelník pôsobí od roku 2003. Pod jeho taktovkou sa súbor úspešne rozvíja a realizuje svoj koncertný program. A svojou produkciou vzorne reprezentuje mesto Senica.

Mgr. Dagmar Ferenčíková - učiteľka slovenského jazyka v ZŠ na Mudrochovej ulici v Senici. V školstve pracuje 18 rokov. Je vedúcou predmetovej komisie SJ a literatúry. Svedomito si plní pracovné povinnosti, vedie školský časopis Mudroško. Úspešne pripravuje žiakov na literárno-recitačné súťaže. Organizuje mimoškolské podujatia a exkurzie pre žiakov.

Skryť Vypnúť reklamu

Milan Gál – riaditeľ ZUŠ v Senici. Je dlhoročným vynikajúcim pedagógom hry na klarinet. Od r.1990 je riaditeľom školy, ktorú v súčasnosti navštevuje 1050 žiakov. Nadviazal na úsilie svojich predchodcov a vybudoval z tejto školy jednu z najväčších a najkvalitnejších na Slovensku.

Mgr. Antónia Hartmannová - učiteľka slovenského a anglického jazyka v Súkromnej strednej školy podnikania v Senici. Individuálne pracuje so študentmi a rozvíja ich poznávacie i emocionálne schopnosti. Pripravuje študentov na olympiádu v anglickom jazyku a koordinuje vyučovanie zahraničných lektorov na škole. Organizuje zahraničné zájazdy pre študentov.

Mária Hladká – odborná pracovníčka ZOS v Senici. Pracuje na informačno- vzdelávacom oddelení, kde vedie vzdelávacie programy zamerané na prevenciu drogových závislostí, kriminality, a iných negatívnych javov. Spolupracuje s národnostnými menšinami , znevýhodnenými skupinami občanova a s občianskymi združeniami. Záslužná je jej práca na pasportizácii kultúrnej činnosti v regióne.
Mária Chrenková - vychovávateľka Spojenej školy v Senici. Dlhodobo a zodpovedne vykonáva prácu vychovávateľky internátu školy. Starostlivo a citlivo pristupuje k ubytovaným deťom, ktorým sa venuje i nad rámec svojich pracovných povinností. V tomto roku sa dožíva životného jubilea.

Mgr. Mária Jánošová - učiteľka 1.- 4.ročníka ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Je náročná na prácu žiakov , ochotná vždy pomôcť. V práci so žiakmi je veľmi trpezlivá, priateľská a obľúbená. Využíva individuálny prístup a rozvíja čitateľskú gramotnosť. Je vedúcou učiteľskej a žiackej knižnice na škole.

Mgr. Dana Janáčková - odborná pracovníčka Záhorskej galérie v Senici. V galérii pracuje od jej vzniku a venuje sa výskumu tvorby záhorských umelcov. Kurátorsky pripravila množstvo výstav. Spracovala monografiu Jána Náhlika. V roku 2006 kurátorsky pripravila 1.sympózium SOCHY SMRDÁKY. Venuje sa aj detskému výtvarnému prejavu. V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea.

Jaroslav Jankovič – učiteľ ZUŠ v Senici. Od roku 1976 sa venuje pedagogickej práci ako učiteľ hry na dychové nástroje a keyboard. Počas svojho pôsobenia na škole vychoval viacerých úspešných hudobníkov a orchestrálnych hráčov. Aktívne sa zapája do spoločenského a kultúrneho života mesta účinkovaním v rôznych hudobných zoskupeniach. V tomto období sa dožil významného životného jubilea.

Oľga Holičová – pracovníčka Záhorskej knižnice v Senici. V tejto organizácii prežila najaktívnejšie roky svojho profesijného života. V roku 1987 nastúpila do oddelenia spracovania fondov, no celá čitateľská verejnosť sa s ňou najčastejšie stretáva ako s odbornou pracovníčkou oddelenia beletrie. Je zodpovedná, trpezlivá, komunikatívna.

Ladislav Košinár – dlhoročný dobrovoľný pracovník ZOS Senica. Je zanieteným propagátorom astronómie, ktorú približuje deťom a mládeži prostredníctvom prednášok, súťaží i praktických pozorovaní. Vedie deti k láske k prírode, životu a úcte k vede a tradíciám. Medzi podujatia, ktoré patrili a patria k jeho srdcovým záležitostiam treba začleniť Letnú školu astronómie, letné pochody na Bradlo na počesť výročí M.R.Štefánika, súťaže Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach.

Mgr. Alena Kováčová – zástupkyňa riaditeľa pre 1.stupeň ZŠ na Komenského ulici v Senici. V školstve pracuje 24 rokov. Počas svojej praxe najčastejšie vyučovala v 1.ročníkoch, kde dosahovala veľmi dobré výsledky. Pripravuje žiakov na vedomostné, kultúrne a výtvarné súťaže. Je spoluautorkou prezentácie školy v elektronickej podobe. Prípravou Dňa otvorených dverí a iných podujatí úspešne prezentuje školu na verejnosti.

Mgr. Ivana Kovačičová – učiteľka 1.- 4.ročníka ZŠ a etickej výchovy na Mudrochovej ulici v Senici. Svedomito pristupuje k plneniu pracovných povinností. Úspešne pripravuje žiakov na matematické súťaže – Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan. Je dlhoročnou vedúcou metodického združenia na 1.stupni.
Mgr. Jarmila Matelová - učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy v ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Na škole pracuje od roku 1988. Pod jej vedením žiaci dosahovali výrazné úspechy v speváckych súťažiach Slávik Slovenska a Putujeme za ľudovou piesňou. Zodpovedne pripravuje žiakov na prijímacie pohovory a Monitor 9. Je vedúcou predmetovej komisie slovenský jazyk a pracuje ako predseda odborovej organizácie na škole.

Mgr. Vladimír Michalka – učiteľ telesnej výchovy a biológie v SOU Senica. Na škole pracuje od roku 1981.Je vedúci predmetovej komisie Telesná výchova. Organizuje a zúčastňuje sa na športových aktivitách a súťažiach školy. Je spoluautorom a realizátorom projektu Otvorená škola v oblasti športu.

Mgr. Soňa Nedobová - učiteľka slovenského jazyka a výtvarne výchovy v ZŠ na ulici V.P.Tótha v Senici. Na škole pôsobí 20 rokov. Úspešne zapája svojich žiakov do výtvarných súťaží nielen v rámci mesta, ale i celého Slovenska. Estetické cítenie u žiakov rozvíja návštevami výstav organizovaných kultúrnymi inštitúciami mesta.

Štefan Orth – učiteľ ZUŠ v Senici. V škole pôsobí od roku 1991. Verejnosť ho pozná ako výtvarníka, ktorého tvorba je známa doma i v zahraničí. Počas svoje pedagogickej praxe vychoval a na ďalšie odborné štúdium pripravil a neustále pripravuje svojich zverencov. Je autorom viacerých cezhraničných projektov MOSTY a PLENÉR. Výborné výsledky dosahujú aj jeho žiaci štúdia pre dospelých, o čom sa verejnosť mala možnosť presvedčiť na viacerých výstavách.

RNDr. Peter Polák - učiteľ matematiky, chémie a informatiky v ZŠ na Komenského ulici v Senici. V školstve pracuje 20 rokov. Úspešne pripravuje riešiteľov matematických súťaží a olympiád. Pracuje ako správca školskej počítačovej siete, je autorom internetovej stránky školy. Je odborným garantom projektu Infovek, spolupracoval na tvorbe projektov Európa v škole a Digitálni štúrovci.

PhDr. Gabriela Poláčková – psychologička Pedagogicko-psychologickej poradne v Senici. V poradni pracuje od roku 1980. Počas svojho pôsobenia venovala starostlivosť v oblasti psychodiagnostiky, poradenstva, profesijnej orientácii deťom a žiakom, ich rodičom a pedagogickým pracovníkom. Aktívne a erudovane pracuje pri riešení školských problémov a poskytovaní rád žiakom formou individuálnych konzultácií a tematických besied.

Mgr. Mária Radičová - riaditeľka ZŠ na Sadovej ulici v Senici. Na škole pracovala najskôr ako učiteľka 1.stupňa a ruského jazyka. Od roku 1990 bola zástupkyňou pre 1.stupeň. Vo funkcii riaditeľky je od roku 1999. Pod jej vedením škola dosahuje výborné výsledky. Má veľmi dobré organizačné schopnosti, čoho dôkazom je zapojenie školy do mnohých medzinárodných projektov. Vo vyučovacom procese podporuje odborné vzdelávanie pedagógov, rozvoj nových a progresívnych metód vyučovania, z ktorých najvýraznejšie je daltonské vyučovanie.

Ing. Jana Redechová – učiteľka ekonomických predmetov v Súkromnej strednej školy podnikania v Senici. Aplikuje moderné výchovno-vyučovacie metódy, sleduje ich účelné a efektívne využitie. Vedie študentskú firmu prostredníctvom aplikovanej ekonómie s cieľom priblížiť študentom podnikanie v akciovej spoločnosti. Organizuje súťaže medzi triedami a kultúrno-spoločenské aktivity študentov.

Mgr. Anna Reháková - učiteľka slovenského jazyka a občianskej výchovy v ZŠ na Sadovej ulici v Senici . Na škole pracuje od jej otvorenia v roku 1978 až dodnes. Má veľmi zodpovedný prístup k práci a vychovala už viac generácií žiakov, z ktorých sa mnohí stali úspešnými vo svojej profesii. Je vedúcou predmetovej komisie slovenského jazyka.

Mgr. Oľga Sedláková - učiteľka matematiky a fyziky v Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. Viac rokov viedla predmetovú komisiu matematiky. Vo svojom voľnom čase sa venuje matematickým talentom z radov študentov, ktorí pod jej vedením dosahujú viaceré úspechy v matematických súťažiach. Ako triedna profesorka vychovala desiatky žiakov, ktorý sa uplatnili v živote ako dobrí odborníci .
Mgr. Anna Škvorcová - učiteľka 1.- 4.ročníka ZŠ na ulici V.P.Tótha v Senici. Na škole pôsobí od roku 1985. Učí striedavo v 1.a 2. ročníku. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je vedúcou kabinetu 1.stupňa. V roku 2006 absolvovala vzdelávanie učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikatívnych technológií v práci učiteľa.

Mária Štajgerová - učiteľka MŠ na ulici J.Kráľa v Senici. Takmer 30 rokov vychováva najmladšiu generáciu. Dosahuje vynikajúce edukačné výsledky v príprave detí na vstup do ZŠ. Preferuje partnerský štýl práce a vytvára pre deti vhodné socio-emocionálne prostredie. Pripravuje deti na výtvarné prehliadky a súťaže. Individuálne pracuje s deťmi s odloženou školskou dochádzkou.

Vladimír Vágner – učiteľ telesnej výchovy a geografie v Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici. Celú svoju pedagogickú kariéru pôsobil na tejto škole. Viac ako 20 rokov viedol predmetovú komisiu telesnej výchovy. Pravidelne organizoval lyžiarske kurzy a kurzy ochrany človeka a prírody. Stal sa symbolom práce s mladými ľuďmi v oblasti športových aktivít. Počas svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia vychoval množstvo športových talentov a nadšencov.

Anna Tallová – učiteľka MŠ na Novomeského ulici v Senici. Výchove najmladšej generácie sa venuje 26 rokov. Dosahuje vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacích činnostiach pri príprave detí na vstup do ZŠ. Využíva individuálna a tvorivý prístup k deťom. Aktívne sa podieľala na mimoškolských projektoch s environmentálnym zameraním. Kreativitou a tvorivosťou prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry na pracovisku a medzi deťmi.

Ing. Jana Tomlainová – učiteľka odborných predmetov a chémie v SOU Senica. Na škole pracuje 27 rokov. Dlhodobo je hodnotená ako zodpovedná a tvorivá učiteľka odborných chemických predmetov. Pripravuje a usmerňuje žiakov v stredoškolskej odbornej činnosti. Pracuje na implementácii projektu Program poradenstva o učebných a študijných odboroch v regióne Senica a Skalica.

RNDr. Oľga Ulehlová – členka Komisie pre vzdelávanie a kultúru pri MÚ Senica. Dlhé roky pracovala ako učiteľka i zástupkyňa v SOU Senica. pôsobila v Zbore pre občianske záležitosti. V súčasnosti vedie Poradňu pre verejnosť pri MÚ Senica. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea.
-en-

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hygge ako životný štýl
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 270
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 617
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 366
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 16 773
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 152
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 816
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 411
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 355
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 182
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 7 053
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na Covid-19.

Pozitivita pri testovaní dosiahla 1,56 percenta.

4 h
Mestské zastupiteľstvo.

Vedenie mesta uvažuje aj o parkovacej politike.

6 h
Vo viacerých krajinách sveta sú školy zatvorené.

Deti by sa učili od pondelka do štvrtka v škole a tri dni by ostali doma.

8 h

Nový vinohrad bude s rozlohou približne 22 hektárov v lokalite Novosady dolné.

8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

26. jan

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

11 h

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

26. jan

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

17 h

Už ste čítali?