Pondelok, 16. máj, 2022 | Meniny má Svetozár

Gymnázium Skalica

Skalické gymnázium patrí k najstarším výchovnovzdelávacím ústavom na Slovensku. Založila ho rehoľa jezuitov v r. 1662. Koncom 17. storočia bolo už umiestnené vo vlastnej budove na Námestí slobody. Počas svojho mnohoročného vývinu prešlo viacerými zmenami,

Čo nové na skalickom Gymnáziu?
Začiatok nového školského roka síce možno na jednej strane obral množstvo školákov o rozžiarené prázdninové úsmevy, no súčasne vyčaril ďalšie na tvárach akciechtivých študentov.
Jednou z prvých významných udalostí bola dňa 19. 9. 2006 návšteva skupiny francúzskych cyklistov vedená Lionelom Groultom v sprievode študentov, novinárov a ďalších nadšencov, ktorí cestujú na bicykloch z francúzskeho mesta Rouen a ich cieľom je bieloruský Minsk. Ich zámerom je vyzbierať čo najviac peňazí pre deti postihnuté katastrofou v Černobyle. Hostia diskutovali s vedením školy i študentmi a po príjemne strávenom doobedí sa vybrali ďalej do susedného Česka a Poľska.
Ďalšou akciou, ktorej sa skalickí gymnazisti zúčastnili, bola literárna exkurzia do obce Uhrovec, kde sa nachádza rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Pre účastníkov vedených Mgr. A. Nečasovou a Mgr. M. Lipkovou bol pripravený zaujímavý výklad o živote oboch významných Slovákov i prehliadka pamätného domu. Cesta však v Uhrovci nekončila, naopak. Ďalším cieľom výpravy bolo totiž kúpeľné mesto Piešťany, kde si žiaci prezreli najznámejšie a najkrajšie časti mesta, Kúpeľný ostrov i jeho slávnu victoriu regiu, rastlinu, ktorá v našich klimatických podmienkach dokáže prežiť iba v piešťanských vodách.
V utorok 3. októbra 2006 sa 35 gymnazistov vybralo do neďalekého rakúskeho Schwechatu, aby sa zapojili do Športového dňa. Súťažilo sa v trojboji, štafete a iných disciplínach a naši športovci veru nesklamali. Spomedzi 78 súťažiacich získala M. Božková 3. miesto, J. Zajaroš si vybojoval 1. miesto v konkurencii 34 chlapcov. Dievčenský štafetový štvorlístok v zložení K. Chovancová, B. Kulčárová, V. Kucharičová a V. Hránková sa umiestnil taktiež na skvelom 1. mieste, chlapčenskej štvorici tvorenej A. Studeničom, M. Nagyom, D. Balátom a J. Zajarošom sa ušlo rovnako príjemné 3. miesto. A tak do bohatej zbierky trofejí školy pribudli ďalšie medzinárodné ocenenia.
Nuž a keď je reč o medzinárodných úspechoch, ďalší, tentokrát sólový, získala M. Jurčíková. Spolu so 751 študentmi vo veku 16 –18 rokov z 25 členských krajín EÚ sa zúčastnila výtvarnej súťaže zameranej na problematiku Afriky a svojou kresbou získala Cenu mládeže za rozvoj. Víťazi 1. a 2. miesta sú spolu so sprievodom (za Gymnázium Skalica pocestuje spolu s Michaelou Mgr. M. Kišková, s podporou ktorej ocenená práca vznikla) pozvaní do Bruseli, kde je pre nich pripravený program v rámci Dní európskeho rozvoja a niektorí z nich budú dokonca poctení možnosťou sprevádzať európskeho komisára pre rozvoj a humanitárnu pomoc Louisa Michela na jeho ceste do Afriky. Viac sa o tomto podujatí dočítate na www.dyp2006.org. Veríme, že tento jedinečný úspech nie je v histórii školy posledný a zopakuje sa podobne ako zisk 2. miesta S. Straku (l. miesto nebolo udelené), ktorým jeho literárne snahy spomedzi 41 prác ocenili porotcovia súťaže Literárny Kežmarok. Samuel zažiaril v Kežmarku už v minulom školskom roku, kedy sa mu ušlo rovnaké umiestnenie. Dvojnásobný úspech je určite tou najlepšou motiváciou pre nové prozaické kúsky a ktovie, možno sa jeho spisovateľská kariéra rozbehne rovnako sľubne ako tá PhDr. J. Špačka, ktorý svojmu študentovi pomáha cennými radami.
Jedným z najčerstvejších podujatí opäť zameraných na šport, no i rozvoj ľudských rozmerov študentov školy bol Jabĺčkový beh usporiadaný pre približne 200 žiakov gymnázia dňa 20. októbra 2006 ako uctenie si pamiatky Janky Chovancovej, atlétky s veľkým srdcom, ktorá predčasne opustila rady Skaličanov. Jej talent však bezpochyby prešiel na jej dcéry Katku a Betku, v súčasnosti úspešné reprezentantky školy i mesta vo volejbale. A o tom, aká odmena čakala na účastníkov behu, určite netreba dlho špekulovať, pretože ju prezrádzala vôňa šťavnatého ovocia napĺňajúca skalický štadión už od rána.
Aby sme však nezabudli na aktivity prebiehajúce na pôde školy, určite treba spomenúť projekt Digitálni Štúrovci na školách zameraný na rozšírenie znalostí z angličtiny a nemčiny a tiež na získanie ďalších zručností v práci na počítači. Projekt, do ktorého sa škola zapojila a ktorý bol financovaný z dotácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, bol určený pre ženy v domácnosti, nezamestnaných, zdravotne postihnutých i seniorov, nezanedbateľný je teda i humánny význam tejto akcie. Kurzy sa uskutočnili v období od 9. – 27. októbra 2006, počet účastníkov bol vzhľadom na kapacity miestností, najmä učební informatiky, obmedzený na 8 pre počítačový kurz a 16 pre kurz angličtiny i nemčiny. Veríme, že účastníci svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti úspešne uplatnia v praxi.( Škola zase vďaka tomuto projektu získala finančné prostriedky na vybudovanie jazykového laboratória, ktoré je v súčasnosti v štádiu príprav. Študenti tu budú môcť na hodinách cudzích jazykov využívať najmodernejšiu techniku ako napríklad notebooky pripojené na internet.)
Čo sa týka ďalších aktivít, do ktorých je škola aktívne zapojená, patrí medzi ne i projekt People to People International vytvorený v roku 1956 americkým prezidentom D. Eisenhowerom a umožňujúcim netradičnú komunikáciu so skupinou detí prisťahovalcov zo Strednej a Južnej Ameriky žijúcich v USA.
Ďalším v poradí je projekt Friends and Flags zameraný okrem iného na výmenu prezentácií krajín medzi študentmi. Gymnázium zastupujú študenti kvarty, 1.B a sexty, ktorý si v rámci tohto projektu vymenia prezentácie so svojimi vrstovníkmi z USA a Austrálie a iste nadviažu i nové priateľstvá.
Jedným z projektov, na ktoré nemožno zabudnúť, je E-twinning zameraný na príspevky do internetového časopisu Ice-breaker v anglickom jazyku (www.ice-breaker.net.pl). V minulom školskom roku Gymnázium Skalica spolu s partnerskými školami z Poľska, Francúzska, Švédska i Rakúska získalo „európsku značku kvality.“ V tomto školskom roku sa do projektu zapojili i študenti nemeckého jazyka, práca ktorých bude orientovaná skôr na históriu.
Študenti kvarty s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Lipkovou sa zapojili do projektu SME v škole. Žiaci majú možnosť získať vedomosti tvorivým, interaktívnym spôsobom za pomoci denníka SME.
Škola získala grant vo výške 350 tisíc Sk z MŠ SR na zriadenie mobilného jazykového laboratória. Vybavenie laboratória sme doplnili prostriedkami z ďalšieho projektu zadaného na občianske združenie KVARTETO. Podaním týchto projektov sme získali mobilné jazykové laboratórium pre 17 žiakov vybavené notebookmi zapojenými na internet a vybavenými moderným softvérom pre výučbu anglického, nemeckého jazyka a ECDL.
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s. sa môže zrealizovať projekt na rekonštrukciu auly školy.
Medzinárodný deň knižníc, t. j. 23. október, samozrejme tiež našiel odozvu i na skalickom Gymnáziu. V tento deň totiž prebehlo literárne stretnutie na tému Skalica v literatúre, literáti v Skalici, kde PhDr. J. Špaček, literát a člen učiteľského zboru, porozprával zvedavým študentom o autoroch a knihách zaoberajúcich sa bývalým kráľovským mestom. Po krátkej prednáške dostali študenti možnosť klásť otázky a tú i naplno využili. Prednášajúci napokon prisľúbil ďalšie podobné milé stretnutie s literatúrou a literátmi, najbližšie pri príležitosti vydania jeho vlastnej piatej prózy.
Gaudemus Brno je miestom každoročného stretnutia stredoškolákov, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách. I tento rok sa naši maturanti zúčastnili tohto podujatia. V záujme správneho nasmerovania našich absolventov sme v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trnave uskutočnili prieskum zameraný na testy profesijnej orientácie a stav šikanovania na škole.
A čo november? S jeho príchodom, konkrétne 7. 11. 2006, školu v rámci pracovnej cesty svojou návštevou poctil americký veľvyslanec pán R. M. Vallee. Po prijatí vedením školy a zápise do kroniky sa jeho excelencia stretla v aule školy so žiakmi a učiteľmi. Prítomní sa dozvedeli veľa o jeho živote i práci a najväčšie očakávania vkladali do diskusie. V nej sa vzácny hosť vyjadril k vízovej otázke, k tomu, aký je americký sen, čo všetko už na Slovensku navštívil i k tomu, že bryndzové halušky a pstruh mu na Slovensku veľmi chutia. Osobitným spestrením stretnutia boli reakcie hosťa v slovenčine, ktorá je mu očividne blízka. A že to platí nielen pre náš ľúbozvučný jazyk, ale i pre Slovákov, dokázal pán veľvyslanec na konci svojej návštevy, ktorú uzavrel osobnou rozlúčkou s každým účastníkom. Ťažko by sme hľadali lepšiu motiváciu pre štúdium cudzieho jazyka ako podobné stretnutie s rodeným hovoriacim, naviac príjemným a srdečným človekom.
Najnovšou akciou, ktorou ožili chodby školy a v deň jej konania, 10. novembra 2006, i ulice mesta, bola slávnostná imatrikulácia prvákov. Štvrtáci a oktaváni ani tento rok neušetrili nových členov cechu študentského a po opečiatkovaní k nepoznaniu ich vyviedli do ulíc mesta, aby sa riadne označení predviedli verejnosti. Po sprievode upršanou Skalicou húf „bažantov“ dorazil do skalického Kultúrneho domu, kde už na nich čakali ich mučitelia prezlečení za pirátov. Dokonalé kulisy, dokonalý styling a skvelá nálada organizátorov z najvyšších ročníkov sľubovali i dokonalý zážitok. A tak sa spievalo, jódlovalo, tancovalo, scénicky stvárňovalo a v prípade rebelov, ktorí odmietli rešpektovať autoritu budúcich maturantov, i posilňovalo špeciálnym nápojom pripraveným podľa tajnej receptúry len pre tento deň. Tí, čo podobné procedúry už majú za sebou, sa skvele bavili a prváci, teraz už plnohodnotní gymnazisti, si určite vydýchli, že majú obávaný deň za sebou.
A čo dodať na záver? Udalostí, ktoré sa dejú na pôde gymnázia, je ešte mnoho a spomenúť každú z nich by zabralo ešte veľa miesta. Nuž a ak vás dianie na škole zaujalo, nakoniec ešte ...

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou
 2. S jazykom vám pomôže elektronický prekladač Vasco Translator M3
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 4. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 5. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 7. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 8. Princípy ostávajú, nástroje sa menia
 1. Bojovník Jiří Procházka sa stal novou tvárou XTB
 2. Hľadáte kvalitné diamantové šperky? Kúpite ich na Ardiama.sk
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 4. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou
 5. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov
 6. Dopraje nám najšťastnejšia krajina na svete hokejové zlato?
 7. Na Slovensku vznikla Detská dopravná nadácia
 8. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 1. Čo práve pripravuje SME? Ako pracuje? Ako vyzerá deň v redakcii? 12 695
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 11 395
 3. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 6 163
 4. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 3 289
 5. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 3 214
 6. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 754
 7. Jazdecký areál v lete 2022 ožije akciami 2 015
 8. Manuál k výsadbe priesad 1 662

Blogy SME

 1. Soňa Bulbeck: Letná pohoda na jazere Draždiak...
 2. Anna Milanová: Spoločenské podhubie...
 3. Martina Kotúčová: Proč dcera nehraje
 4. Tomáš Sedílek: Obhajcovia zlata z MS 2021 budú pre nás tvrdý oriešok.
 5. Věra Tepličková: Pár dní nie je človek online a už v tom má zmätok
 6. Štefan Vidlár: Dva postrehy
 7. Aliancia NIE RAKOVINE: Dobrý deň, sme NIE RAKOVINE
 8. Juraj Ondruška: Veľká anketa medzi obyvateľmi: Ako sa žije vo Vajnoroch?
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 19 689
 2. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 9 492
 3. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 8 169
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 319
 5. Věra Tepličková: Príde aj Mr. Bean? 5 165
 6. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil. Základné informácie a grafika 4 217
 7. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 189
 8. Daniel Schikor: Jordánsko - v hlavnom meste 2 504
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 3. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 4. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 5. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 6. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 7. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Do súťaže sa zapojili iba tri spoločnosti.


TASR 56m

Štvrtú živú diskusiu zo štúdia denníka SME v rámci projektu Závislosti inak bude moderovať Šarkan – Peter Novák.


4 h
Oftalmológovia Zuzana Hrbeková a Konštantín Peško z IVIO Clinic.

Časy modernej techniky so sebou priniesli problém krátkozrakosti. Oftalmológovia Konštantín Peško a Zuzana Hrbeková hovoria, že čoraz viac ľudí bude potrebovať okuliare na videnie do blízka.


4 h

Mesto Myjava bude na základe rozhodnutia poslancov aj naďalej rozdelená do desiatich volebných obvodov.


SITA 6 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rumunské šelmy majú na svedomí mnoho úmrtí. Stret s človekom je na dennom poriadku.


23 h

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje výstavbu dvoch nových rozhľadní, vieme kde.


SITA 15. máj

V okrese Rimavská Sobota došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut.


14. máj

Dievčatko sa zranilo, posudok vypracoval znalec z úrazovej chirurgie.


22 h

Blogy SME

 1. Soňa Bulbeck: Letná pohoda na jazere Draždiak...
 2. Anna Milanová: Spoločenské podhubie...
 3. Martina Kotúčová: Proč dcera nehraje
 4. Tomáš Sedílek: Obhajcovia zlata z MS 2021 budú pre nás tvrdý oriešok.
 5. Věra Tepličková: Pár dní nie je človek online a už v tom má zmätok
 6. Štefan Vidlár: Dva postrehy
 7. Aliancia NIE RAKOVINE: Dobrý deň, sme NIE RAKOVINE
 8. Juraj Ondruška: Veľká anketa medzi obyvateľmi: Ako sa žije vo Vajnoroch?
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 19 689
 2. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 9 492
 3. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 8 169
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 319
 5. Věra Tepličková: Príde aj Mr. Bean? 5 165
 6. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil. Základné informácie a grafika 4 217
 7. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 189
 8. Daniel Schikor: Jordánsko - v hlavnom meste 2 504
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 3. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 4. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 5. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 6. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 7. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu