Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Gymnázium Skalica

Skalické gymnázium patrí k najstarším výchovnovzdelávacím ústavom na Slovensku. Založila ho rehoľa jezuitov v r. 1662. Koncom 17. storočia bolo už umiestnené vo vlastnej budove na Námestí slobody. Počas svojho mnohoročného vývinu prešlo viacerými zmenami,

Čo nové na skalickom Gymnáziu?
Začiatok nového školského roka síce možno na jednej strane obral množstvo školákov o rozžiarené prázdninové úsmevy, no súčasne vyčaril ďalšie na tvárach akciechtivých študentov.
Jednou z prvých významných udalostí bola dňa 19. 9. 2006 návšteva skupiny francúzskych cyklistov vedená Lionelom Groultom v sprievode študentov, novinárov a ďalších nadšencov, ktorí cestujú na bicykloch z francúzskeho mesta Rouen a ich cieľom je bieloruský Minsk. Ich zámerom je vyzbierať čo najviac peňazí pre deti postihnuté katastrofou v Černobyle. Hostia diskutovali s vedením školy i študentmi a po príjemne strávenom doobedí sa vybrali ďalej do susedného Česka a Poľska.
Ďalšou akciou, ktorej sa skalickí gymnazisti zúčastnili, bola literárna exkurzia do obce Uhrovec, kde sa nachádza rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Pre účastníkov vedených Mgr. A. Nečasovou a Mgr. M. Lipkovou bol pripravený zaujímavý výklad o živote oboch významných Slovákov i prehliadka pamätného domu. Cesta však v Uhrovci nekončila, naopak. Ďalším cieľom výpravy bolo totiž kúpeľné mesto Piešťany, kde si žiaci prezreli najznámejšie a najkrajšie časti mesta, Kúpeľný ostrov i jeho slávnu victoriu regiu, rastlinu, ktorá v našich klimatických podmienkach dokáže prežiť iba v piešťanských vodách.
V utorok 3. októbra 2006 sa 35 gymnazistov vybralo do neďalekého rakúskeho Schwechatu, aby sa zapojili do Športového dňa. Súťažilo sa v trojboji, štafete a iných disciplínach a naši športovci veru nesklamali. Spomedzi 78 súťažiacich získala M. Božková 3. miesto, J. Zajaroš si vybojoval 1. miesto v konkurencii 34 chlapcov. Dievčenský štafetový štvorlístok v zložení K. Chovancová, B. Kulčárová, V. Kucharičová a V. Hránková sa umiestnil taktiež na skvelom 1. mieste, chlapčenskej štvorici tvorenej A. Studeničom, M. Nagyom, D. Balátom a J. Zajarošom sa ušlo rovnako príjemné 3. miesto. A tak do bohatej zbierky trofejí školy pribudli ďalšie medzinárodné ocenenia.
Nuž a keď je reč o medzinárodných úspechoch, ďalší, tentokrát sólový, získala M. Jurčíková. Spolu so 751 študentmi vo veku 16 –18 rokov z 25 členských krajín EÚ sa zúčastnila výtvarnej súťaže zameranej na problematiku Afriky a svojou kresbou získala Cenu mládeže za rozvoj. Víťazi 1. a 2. miesta sú spolu so sprievodom (za Gymnázium Skalica pocestuje spolu s Michaelou Mgr. M. Kišková, s podporou ktorej ocenená práca vznikla) pozvaní do Bruseli, kde je pre nich pripravený program v rámci Dní európskeho rozvoja a niektorí z nich budú dokonca poctení možnosťou sprevádzať európskeho komisára pre rozvoj a humanitárnu pomoc Louisa Michela na jeho ceste do Afriky. Viac sa o tomto podujatí dočítate na www.dyp2006.org. Veríme, že tento jedinečný úspech nie je v histórii školy posledný a zopakuje sa podobne ako zisk 2. miesta S. Straku (l. miesto nebolo udelené), ktorým jeho literárne snahy spomedzi 41 prác ocenili porotcovia súťaže Literárny Kežmarok. Samuel zažiaril v Kežmarku už v minulom školskom roku, kedy sa mu ušlo rovnaké umiestnenie. Dvojnásobný úspech je určite tou najlepšou motiváciou pre nové prozaické kúsky a ktovie, možno sa jeho spisovateľská kariéra rozbehne rovnako sľubne ako tá PhDr. J. Špačka, ktorý svojmu študentovi pomáha cennými radami.
Jedným z najčerstvejších podujatí opäť zameraných na šport, no i rozvoj ľudských rozmerov študentov školy bol Jabĺčkový beh usporiadaný pre približne 200 žiakov gymnázia dňa 20. októbra 2006 ako uctenie si pamiatky Janky Chovancovej, atlétky s veľkým srdcom, ktorá predčasne opustila rady Skaličanov. Jej talent však bezpochyby prešiel na jej dcéry Katku a Betku, v súčasnosti úspešné reprezentantky školy i mesta vo volejbale. A o tom, aká odmena čakala na účastníkov behu, určite netreba dlho špekulovať, pretože ju prezrádzala vôňa šťavnatého ovocia napĺňajúca skalický štadión už od rána.
Aby sme však nezabudli na aktivity prebiehajúce na pôde školy, určite treba spomenúť projekt Digitálni Štúrovci na školách zameraný na rozšírenie znalostí z angličtiny a nemčiny a tiež na získanie ďalších zručností v práci na počítači. Projekt, do ktorého sa škola zapojila a ktorý bol financovaný z dotácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, bol určený pre ženy v domácnosti, nezamestnaných, zdravotne postihnutých i seniorov, nezanedbateľný je teda i humánny význam tejto akcie. Kurzy sa uskutočnili v období od 9. – 27. októbra 2006, počet účastníkov bol vzhľadom na kapacity miestností, najmä učební informatiky, obmedzený na 8 pre počítačový kurz a 16 pre kurz angličtiny i nemčiny. Veríme, že účastníci svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti úspešne uplatnia v praxi.( Škola zase vďaka tomuto projektu získala finančné prostriedky na vybudovanie jazykového laboratória, ktoré je v súčasnosti v štádiu príprav. Študenti tu budú môcť na hodinách cudzích jazykov využívať najmodernejšiu techniku ako napríklad notebooky pripojené na internet.)
Čo sa týka ďalších aktivít, do ktorých je škola aktívne zapojená, patrí medzi ne i projekt People to People International vytvorený v roku 1956 americkým prezidentom D. Eisenhowerom a umožňujúcim netradičnú komunikáciu so skupinou detí prisťahovalcov zo Strednej a Južnej Ameriky žijúcich v USA.
Ďalším v poradí je projekt Friends and Flags zameraný okrem iného na výmenu prezentácií krajín medzi študentmi. Gymnázium zastupujú študenti kvarty, 1.B a sexty, ktorý si v rámci tohto projektu vymenia prezentácie so svojimi vrstovníkmi z USA a Austrálie a iste nadviažu i nové priateľstvá.
Jedným z projektov, na ktoré nemožno zabudnúť, je E-twinning zameraný na príspevky do internetového časopisu Ice-breaker v anglickom jazyku (www.ice-breaker.net.pl). V minulom školskom roku Gymnázium Skalica spolu s partnerskými školami z Poľska, Francúzska, Švédska i Rakúska získalo „európsku značku kvality.“ V tomto školskom roku sa do projektu zapojili i študenti nemeckého jazyka, práca ktorých bude orientovaná skôr na históriu.
Študenti kvarty s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Lipkovou sa zapojili do projektu SME v škole. Žiaci majú možnosť získať vedomosti tvorivým, interaktívnym spôsobom za pomoci denníka SME.
Škola získala grant vo výške 350 tisíc Sk z MŠ SR na zriadenie mobilného jazykového laboratória. Vybavenie laboratória sme doplnili prostriedkami z ďalšieho projektu zadaného na občianske združenie KVARTETO. Podaním týchto projektov sme získali mobilné jazykové laboratórium pre 17 žiakov vybavené notebookmi zapojenými na internet a vybavenými moderným softvérom pre výučbu anglického, nemeckého jazyka a ECDL.
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s. sa môže zrealizovať projekt na rekonštrukciu auly školy.
Medzinárodný deň knižníc, t. j. 23. október, samozrejme tiež našiel odozvu i na skalickom Gymnáziu. V tento deň totiž prebehlo literárne stretnutie na tému Skalica v literatúre, literáti v Skalici, kde PhDr. J. Špaček, literát a člen učiteľského zboru, porozprával zvedavým študentom o autoroch a knihách zaoberajúcich sa bývalým kráľovským mestom. Po krátkej prednáške dostali študenti možnosť klásť otázky a tú i naplno využili. Prednášajúci napokon prisľúbil ďalšie podobné milé stretnutie s literatúrou a literátmi, najbližšie pri príležitosti vydania jeho vlastnej piatej prózy.
Gaudemus Brno je miestom každoročného stretnutia stredoškolákov, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách. I tento rok sa naši maturanti zúčastnili tohto podujatia. V záujme správneho nasmerovania našich absolventov sme v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trnave uskutočnili prieskum zameraný na testy profesijnej orientácie a stav šikanovania na škole.
A čo november? S jeho príchodom, konkrétne 7. 11. 2006, školu v rámci pracovnej cesty svojou návštevou poctil americký veľvyslanec pán R. M. Vallee. Po prijatí vedením školy a zápise do kroniky sa jeho excelencia stretla v aule školy so žiakmi a učiteľmi. Prítomní sa dozvedeli veľa o jeho živote i práci a najväčšie očakávania vkladali do diskusie. V nej sa vzácny hosť vyjadril k vízovej otázke, k tomu, aký je americký sen, čo všetko už na Slovensku navštívil i k tomu, že bryndzové halušky a pstruh mu na Slovensku veľmi chutia. Osobitným spestrením stretnutia boli reakcie hosťa v slovenčine, ktorá je mu očividne blízka. A že to platí nielen pre náš ľúbozvučný jazyk, ale i pre Slovákov, dokázal pán veľvyslanec na konci svojej návštevy, ktorú uzavrel osobnou rozlúčkou s každým účastníkom. Ťažko by sme hľadali lepšiu motiváciu pre štúdium cudzieho jazyka ako podobné stretnutie s rodeným hovoriacim, naviac príjemným a srdečným človekom.
Najnovšou akciou, ktorou ožili chodby školy a v deň jej konania, 10. novembra 2006, i ulice mesta, bola slávnostná imatrikulácia prvákov. Štvrtáci a oktaváni ani tento rok neušetrili nových členov cechu študentského a po opečiatkovaní k nepoznaniu ich vyviedli do ulíc mesta, aby sa riadne označení predviedli verejnosti. Po sprievode upršanou Skalicou húf „bažantov“ dorazil do skalického Kultúrneho domu, kde už na nich čakali ich mučitelia prezlečení za pirátov. Dokonalé kulisy, dokonalý styling a skvelá nálada organizátorov z najvyšších ročníkov sľubovali i dokonalý zážitok. A tak sa spievalo, jódlovalo, tancovalo, scénicky stvárňovalo a v prípade rebelov, ktorí odmietli rešpektovať autoritu budúcich maturantov, i posilňovalo špeciálnym nápojom pripraveným podľa tajnej receptúry len pre tento deň. Tí, čo podobné procedúry už majú za sebou, sa skvele bavili a prváci, teraz už plnohodnotní gymnazisti, si určite vydýchli, že majú obávaný deň za sebou.
A čo dodať na záver? Udalostí, ktoré sa dejú na pôde gymnázia, je ešte mnoho a spomenúť každú z nich by zabralo ešte veľa miesta. Nuž a ak vás dianie na škole zaujalo, nakoniec ešte ...

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 501
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 13 947
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 179
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 950
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 246
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 360
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 854
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 945
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 779
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 758
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Polícia naďalej kontroluje dodržiavanie opatrení

Občanov žiada, aby sa nariadenia nesnažili obchádzať a aby nevymýšľali spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť.

Policajná kontrola ľudí, ktorí mali byť v karanténe.

Kino v Malackách dostane novú strechu

Oprava bude stáť 49 755 eur a financovaná bude z mestského rozpočtu.

Kino Záhoran.

Na Slovensku pribudlo 2890 nakazených novým koronavírusom

V súvislosti s novým koronavírusom pribudlo 25 úmrtí, celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na Slovensku stúpol na 159.

Ilustračné foto.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?