Piatok, 2. jún, 2023 | Meniny má Xénia, Oxana

Gymnázium Skalica

Skalické gymnázium patrí k najstarším výchovnovzdelávacím ústavom na Slovensku. Založila ho rehoľa jezuitov v r. 1662. Koncom 17. storočia bolo už umiestnené vo vlastnej budove na Námestí slobody. Počas svojho mnohoročného vývinu prešlo viacerými zmenami,

Čo nové na skalickom Gymnáziu?
Začiatok nového školského roka síce možno na jednej strane obral množstvo školákov o rozžiarené prázdninové úsmevy, no súčasne vyčaril ďalšie na tvárach akciechtivých študentov.
Jednou z prvých významných udalostí bola dňa 19. 9. 2006 návšteva skupiny francúzskych cyklistov vedená Lionelom Groultom v sprievode študentov, novinárov a ďalších nadšencov, ktorí cestujú na bicykloch z francúzskeho mesta Rouen a ich cieľom je bieloruský Minsk. Ich zámerom je vyzbierať čo najviac peňazí pre deti postihnuté katastrofou v Černobyle. Hostia diskutovali s vedením školy i študentmi a po príjemne strávenom doobedí sa vybrali ďalej do susedného Česka a Poľska.
Ďalšou akciou, ktorej sa skalickí gymnazisti zúčastnili, bola literárna exkurzia do obce Uhrovec, kde sa nachádza rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Pre účastníkov vedených Mgr. A. Nečasovou a Mgr. M. Lipkovou bol pripravený zaujímavý výklad o živote oboch významných Slovákov i prehliadka pamätného domu. Cesta však v Uhrovci nekončila, naopak. Ďalším cieľom výpravy bolo totiž kúpeľné mesto Piešťany, kde si žiaci prezreli najznámejšie a najkrajšie časti mesta, Kúpeľný ostrov i jeho slávnu victoriu regiu, rastlinu, ktorá v našich klimatických podmienkach dokáže prežiť iba v piešťanských vodách.
V utorok 3. októbra 2006 sa 35 gymnazistov vybralo do neďalekého rakúskeho Schwechatu, aby sa zapojili do Športového dňa. Súťažilo sa v trojboji, štafete a iných disciplínach a naši športovci veru nesklamali. Spomedzi 78 súťažiacich získala M. Božková 3. miesto, J. Zajaroš si vybojoval 1. miesto v konkurencii 34 chlapcov. Dievčenský štafetový štvorlístok v zložení K. Chovancová, B. Kulčárová, V. Kucharičová a V. Hránková sa umiestnil taktiež na skvelom 1. mieste, chlapčenskej štvorici tvorenej A. Studeničom, M. Nagyom, D. Balátom a J. Zajarošom sa ušlo rovnako príjemné 3. miesto. A tak do bohatej zbierky trofejí školy pribudli ďalšie medzinárodné ocenenia.
Nuž a keď je reč o medzinárodných úspechoch, ďalší, tentokrát sólový, získala M. Jurčíková. Spolu so 751 študentmi vo veku 16 –18 rokov z 25 členských krajín EÚ sa zúčastnila výtvarnej súťaže zameranej na problematiku Afriky a svojou kresbou získala Cenu mládeže za rozvoj. Víťazi 1. a 2. miesta sú spolu so sprievodom (za Gymnázium Skalica pocestuje spolu s Michaelou Mgr. M. Kišková, s podporou ktorej ocenená práca vznikla) pozvaní do Bruseli, kde je pre nich pripravený program v rámci Dní európskeho rozvoja a niektorí z nich budú dokonca poctení možnosťou sprevádzať európskeho komisára pre rozvoj a humanitárnu pomoc Louisa Michela na jeho ceste do Afriky. Viac sa o tomto podujatí dočítate na www.dyp2006.org. Veríme, že tento jedinečný úspech nie je v histórii školy posledný a zopakuje sa podobne ako zisk 2. miesta S. Straku (l. miesto nebolo udelené), ktorým jeho literárne snahy spomedzi 41 prác ocenili porotcovia súťaže Literárny Kežmarok. Samuel zažiaril v Kežmarku už v minulom školskom roku, kedy sa mu ušlo rovnaké umiestnenie. Dvojnásobný úspech je určite tou najlepšou motiváciou pre nové prozaické kúsky a ktovie, možno sa jeho spisovateľská kariéra rozbehne rovnako sľubne ako tá PhDr. J. Špačka, ktorý svojmu študentovi pomáha cennými radami.
Jedným z najčerstvejších podujatí opäť zameraných na šport, no i rozvoj ľudských rozmerov študentov školy bol Jabĺčkový beh usporiadaný pre približne 200 žiakov gymnázia dňa 20. októbra 2006 ako uctenie si pamiatky Janky Chovancovej, atlétky s veľkým srdcom, ktorá predčasne opustila rady Skaličanov. Jej talent však bezpochyby prešiel na jej dcéry Katku a Betku, v súčasnosti úspešné reprezentantky školy i mesta vo volejbale. A o tom, aká odmena čakala na účastníkov behu, určite netreba dlho špekulovať, pretože ju prezrádzala vôňa šťavnatého ovocia napĺňajúca skalický štadión už od rána.
Aby sme však nezabudli na aktivity prebiehajúce na pôde školy, určite treba spomenúť projekt Digitálni Štúrovci na školách zameraný na rozšírenie znalostí z angličtiny a nemčiny a tiež na získanie ďalších zručností v práci na počítači. Projekt, do ktorého sa škola zapojila a ktorý bol financovaný z dotácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, bol určený pre ženy v domácnosti, nezamestnaných, zdravotne postihnutých i seniorov, nezanedbateľný je teda i humánny význam tejto akcie. Kurzy sa uskutočnili v období od 9. – 27. októbra 2006, počet účastníkov bol vzhľadom na kapacity miestností, najmä učební informatiky, obmedzený na 8 pre počítačový kurz a 16 pre kurz angličtiny i nemčiny. Veríme, že účastníci svoje novonadobudnuté vedomosti a zručnosti úspešne uplatnia v praxi.( Škola zase vďaka tomuto projektu získala finančné prostriedky na vybudovanie jazykového laboratória, ktoré je v súčasnosti v štádiu príprav. Študenti tu budú môcť na hodinách cudzích jazykov využívať najmodernejšiu techniku ako napríklad notebooky pripojené na internet.)
Čo sa týka ďalších aktivít, do ktorých je škola aktívne zapojená, patrí medzi ne i projekt People to People International vytvorený v roku 1956 americkým prezidentom D. Eisenhowerom a umožňujúcim netradičnú komunikáciu so skupinou detí prisťahovalcov zo Strednej a Južnej Ameriky žijúcich v USA.
Ďalším v poradí je projekt Friends and Flags zameraný okrem iného na výmenu prezentácií krajín medzi študentmi. Gymnázium zastupujú študenti kvarty, 1.B a sexty, ktorý si v rámci tohto projektu vymenia prezentácie so svojimi vrstovníkmi z USA a Austrálie a iste nadviažu i nové priateľstvá.
Jedným z projektov, na ktoré nemožno zabudnúť, je E-twinning zameraný na príspevky do internetového časopisu Ice-breaker v anglickom jazyku (www.ice-breaker.net.pl). V minulom školskom roku Gymnázium Skalica spolu s partnerskými školami z Poľska, Francúzska, Švédska i Rakúska získalo „európsku značku kvality.“ V tomto školskom roku sa do projektu zapojili i študenti nemeckého jazyka, práca ktorých bude orientovaná skôr na históriu.
Študenti kvarty s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Lipkovou sa zapojili do projektu SME v škole. Žiaci majú možnosť získať vedomosti tvorivým, interaktívnym spôsobom za pomoci denníka SME.
Škola získala grant vo výške 350 tisíc Sk z MŠ SR na zriadenie mobilného jazykového laboratória. Vybavenie laboratória sme doplnili prostriedkami z ďalšieho projektu zadaného na občianske združenie KVARTETO. Podaním týchto projektov sme získali mobilné jazykové laboratórium pre 17 žiakov vybavené notebookmi zapojenými na internet a vybavenými moderným softvérom pre výučbu anglického, nemeckého jazyka a ECDL.
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s. sa môže zrealizovať projekt na rekonštrukciu auly školy.
Medzinárodný deň knižníc, t. j. 23. október, samozrejme tiež našiel odozvu i na skalickom Gymnáziu. V tento deň totiž prebehlo literárne stretnutie na tému Skalica v literatúre, literáti v Skalici, kde PhDr. J. Špaček, literát a člen učiteľského zboru, porozprával zvedavým študentom o autoroch a knihách zaoberajúcich sa bývalým kráľovským mestom. Po krátkej prednáške dostali študenti možnosť klásť otázky a tú i naplno využili. Prednášajúci napokon prisľúbil ďalšie podobné milé stretnutie s literatúrou a literátmi, najbližšie pri príležitosti vydania jeho vlastnej piatej prózy.
Gaudemus Brno je miestom každoročného stretnutia stredoškolákov, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách. I tento rok sa naši maturanti zúčastnili tohto podujatia. V záujme správneho nasmerovania našich absolventov sme v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trnave uskutočnili prieskum zameraný na testy profesijnej orientácie a stav šikanovania na škole.
A čo november? S jeho príchodom, konkrétne 7. 11. 2006, školu v rámci pracovnej cesty svojou návštevou poctil americký veľvyslanec pán R. M. Vallee. Po prijatí vedením školy a zápise do kroniky sa jeho excelencia stretla v aule školy so žiakmi a učiteľmi. Prítomní sa dozvedeli veľa o jeho živote i práci a najväčšie očakávania vkladali do diskusie. V nej sa vzácny hosť vyjadril k vízovej otázke, k tomu, aký je americký sen, čo všetko už na Slovensku navštívil i k tomu, že bryndzové halušky a pstruh mu na Slovensku veľmi chutia. Osobitným spestrením stretnutia boli reakcie hosťa v slovenčine, ktorá je mu očividne blízka. A že to platí nielen pre náš ľúbozvučný jazyk, ale i pre Slovákov, dokázal pán veľvyslanec na konci svojej návštevy, ktorú uzavrel osobnou rozlúčkou s každým účastníkom. Ťažko by sme hľadali lepšiu motiváciu pre štúdium cudzieho jazyka ako podobné stretnutie s rodeným hovoriacim, naviac príjemným a srdečným človekom.
Najnovšou akciou, ktorou ožili chodby školy a v deň jej konania, 10. novembra 2006, i ulice mesta, bola slávnostná imatrikulácia prvákov. Štvrtáci a oktaváni ani tento rok neušetrili nových členov cechu študentského a po opečiatkovaní k nepoznaniu ich vyviedli do ulíc mesta, aby sa riadne označení predviedli verejnosti. Po sprievode upršanou Skalicou húf „bažantov“ dorazil do skalického Kultúrneho domu, kde už na nich čakali ich mučitelia prezlečení za pirátov. Dokonalé kulisy, dokonalý styling a skvelá nálada organizátorov z najvyšších ročníkov sľubovali i dokonalý zážitok. A tak sa spievalo, jódlovalo, tancovalo, scénicky stvárňovalo a v prípade rebelov, ktorí odmietli rešpektovať autoritu budúcich maturantov, i posilňovalo špeciálnym nápojom pripraveným podľa tajnej receptúry len pre tento deň. Tí, čo podobné procedúry už majú za sebou, sa skvele bavili a prváci, teraz už plnohodnotní gymnazisti, si určite vydýchli, že majú obávaný deň za sebou.
A čo dodať na záver? Udalostí, ktoré sa dejú na pôde gymnázia, je ešte mnoho a spomenúť každú z nich by zabralo ešte veľa miesta. Nuž a ak vás dianie na škole zaujalo, nakoniec ešte ...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 3. Cítite sa unavení, bez nálady a vaše problémy sa nezlepšujú?
 4. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 5. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 6. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 7. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 14 555
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 027
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 6 974
 4. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 5 411
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 289
 6. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 4 559
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 3 814
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 833

Blogy SME

 1. Martin Borecky: Dieťa
 2. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 3. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 4. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 5. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 6. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 7. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 8. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Plavecký hrad
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 585
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 942
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 11 892
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 8 966
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 618
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 520
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 894
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 595
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

V krabici sa nachádzala vojenská výbuška, štyri osvetľovacie rakety a sedem kusov nábojov.


SITA 10 h
Ilustračné foto.

Násilník sa odvolal na posudok.


12 h
Sokolovňa, Senica.

Múzeum v Senici bude práve pre revitalizáciu okolia jeho budovy od pondelka 12. júna až do odvolania zatvorené.


SITA 13 h
Revište. Obnova tohto hradu je výsledkom dobrého tímového zohratia a medziodborovej spolupráce.

Na Slovensku je len 25 zastrešených hradov.


13 h

Blogy SME

 1. Martin Borecky: Dieťa
 2. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 3. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 4. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 5. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 6. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 7. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 8. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Plavecký hrad
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 585
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 942
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 11 892
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 8 966
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 618
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 520
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 894
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 595
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu