Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Náleziská v Kopčanoch a Mikulčiciach zastreší medzinárodný archeologický park

Lokalite slovanského hradiska v Mikulčiciach aj napriek veľkému významu hrozí postupná strata atraktívnosti a záujmu návštevníkov z dôvodu nevyhovujúcej prezentácie nálezov v teréne, nedostatočnej vybavenosti zázemia i zlého prístupu z verejnej komunikáci

Kataster Kopčian sa donedávna nevnímal ako územie, ktoré so životom Mikulčických Valov priamo súviselo. Bol to, žiaľ, stav, ktorý spôsobil nepochopiteľne malý záujem o dôsledný archeologický výskum východného predpolia tohto významného slovanského hradiska.
Pohľad na nálezové možnosti predmetného územia zmenil až výskum Kostola sv. Margity Antiochijskej, ktorý stojí v extraviláne Kopčian. Typologicky patrí do skupiny malých jednoloďových kostolov s lichobežníkovou apsidou, ktoré stavali v strednej a západnej Európe predovšetkým v 8.-11. storočí. Kostol sv. Margity Antiochijskej zhmotňuje teoretické a hypotetické rekonštrukcie jedného z typov veľkomoravských kostolov a navyše ukazuje, že datovanie jeho vzniku je blízke tomuto obdobiu a súvisí s vývojom územia v 10.-11. storočí.
Podľa štúdie je samotné územie archologického parku chápané ako územie navrhnuté na nomináciu zápisu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Kultúrno-historický potenciál územia archeologického parku na slovenskej strane je výrazne daný aj barokovou kultúrnou krajinou so zachovanými barokovými objektmi holíčskeho zámku, kopčianskeho Žrebčína a čiastočne zachovanou budovou Kačenárne s rybníkom v rámci predmetného územia.
Cieľom riešenia štúdie je výber optimálnej varianty vízie česko-slovenského archeologického parku. Predkladaný návrh riešeného územia v súčasnosti počíta s rozvojom kultúrneho turizmu v oblasti prihraničných obcí, ktoré v súčasnej dobe vzhľadom na svoju okrajovú polohu bez vzájomného prepojenia nemôžu svoj potenciál využívať naplno. Kopčany aj Mikulčice sú súčasťou zoskupenia obcí Pomoravia reprezentovaných obcami Kopčany, Kúty, Gbely, Holíč a Skalica na slovenskej strane a obcami Břeclav, Mikulčice a Hodonín na moravskej strane rieky Moravy. Väzby a vzťahy tejto sídelnej štruktúry so zapojením priľahlých rakúskych obcí je potrebné rozvíjať aj vďaka skutočnosti, že sme členmi Európskej únie.
Územie plánovaného archeologického parku je veľmi atraktívne. Disponuje vysokým potenciálom prírodných a kultúrnohistorických hodnôt, ktoré v súčinnosti dávajú predpoklad pre rozvoj intenzívneho kultúrneho turizmu. V rámci obce Kopčany kultúrno-historický potenciál pozostáva z archeologického potenciálu územia z obdobia Veľkej Moravy, kultúrnej barokovej krajiny s unikátnymi objektmi tvoriacimi krajinoobraz predmetného územia a významných objektov v obci Kopčany.
Potenciál barokovej krajiny vznikol zásluhou hospodárskych aktivít Františka Lotrinského, manžela Márie Terézie, kedy územie dnešných Kopčian zažívalo nebývalý hospodársky rozvoj. V obci sa postavila monumentálna budova Žrebčína určená pre chov koní pre cisársky dvor a komplex horárne Kačenáreň s rybníkom a sústavou kanálov, ktoré slúžili na chov a odchyt divých kačíc. Najvýznamnejším objektom bol areál kaštieľa v Holíči, koncipovaného pôvodne ako vodný hrad, s priľahlým francúzskym parkom a bažantnicou. Kaštieľ bol so spomínanými hospodárskymi objektmi v Kopčanoch ako aj so samotnou obcou pospájaný komunikáciami s alejami. V súčasnosti sú objekty kaštieľa a Žrebčína vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) spolu s ochranných pásmom. Ruina Kačenárne a technické dielo rybníka sú vytipované na zápis za NKP.
Návrh územia UNESCO na slovenskej strane bol preto definovaný predpokladanou veľkomoravskou cestou s Kostolom sv.Margity a archeologickým náleziskom v oblasti Novej struhy, ako aj areálom barokovej Kačenárne s rybníkom. Rozvoj rekreácie a turistického ruchu na slovenskej strane je podporovaný aj existenciou chatovej a rekreačnej oblasti v oblasti Vrbovské.
Rybník
Rybník bol vybudovaný do tvaru obdĺžnika o ploche 14 400m2. Brehy rybníka boli vydláždené veľkými plochými kameňmi. Z rohov rybníka vyúsťovali krivé kanály, ľudovo nazývané choboty v tvare polmesiaca s dĺžkou 40 až 60m. Oblúky chobota boli z vŕby. Na oblúkoch boli natiahnuté podľa holandského vzoru siete. Okolo rybníka bola lúka s vysadenými ovocnými stromami. Rybník obtekal z troch strán jarok. Zo štvrtej strany ho obtekala riečka Struha. Zo Struhy bol prítok vody do rybníka. Odtok vody bol na opačnej strane hrádze. Prebytočná alebo znečistená voda sa kanálom vypúšťala do riečky Myjavy. Touto vodou sa napúšťali aj jarky okolo rybníka. Prítok aj odtok vody bol regulovaný stavidlami.
Areál rybníka je v súčasnosti nevyužívaný a zarastený náletovou zeleňou. V predkladanej štúdii je areál rybníka navrhnutý na obnovu ako technické dielo spolu s prírodnými prvkami lesa, sadu a aleje vŕb. Obnova pôvodného chovu a odchytu divých kačíc by asi v súčasnosti bola problémom, aj keď je perspektívne možné počítať aj s touto možnosťou. Pre okamžité sfunkčnenie plánovaného areálu sa počíta so športovým lovom rýb.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Novú tvár dostane aj Kačenáreň
V rámci územia archeologického parku sa nachádzajú pozostatky unikátneho podniku na odchyt divých kačíc, ľudovo dodnes nazývaný Kačenáreň. Bol založený v polovici 18.storočia cisárskou rodinou Habsburgovcov. Celý areál sa skladal z dvoch častí – z rybníka a z budov, ktoré tvorili majer - pevnosť, kde býval hospodár s rodinou. Prevádzka odchytu kačíc a Kačenárne trvala nepretržite 182 rokov až do roku 1918.
Z historických fotografií je možné zistiť, ako vyzeral objekt Kačenárne v polovici 20-teho storočia. Tie zachytávajú podobu stojacej Kačenárne zo severnej a východnej strany. Dvorové fasády je možné iba predpokladať na základe zachovaného stavu a iných analógií.
Z objektu Kačenárne v súčasnosti zostali iba ruiny. Prevažná časť muriva je zachovaná po úroveň korunnej rímsy. Najviac zachovaná je pivnica s valenou klenbou, nachádzajúca sa pod západnou časťou objektu.
Objekt Kačenárne prešiel dvomi základnými prestavbovými etapami. V prvej bol chápaný ako súčasť barokového hospodárskeho komplexu pre chov a odchyt divých kačíc. V tejto fáze plnil funkciu opevneného majera. V druhej stavebnej etape bol adaptovaný pre obytné účely.
Vzhľadom na filozofiu obnovy archeologického parku, so snahou maximálnej prezentácie veľkomoravskej a barokovej kultúrnej vrstvy, bola pri návrhu obnovy uprednostnená baroková fáza areálu.
Na definitívne určenie spôsobu obnovy areálu Kačenárne do barokového stavu je potrebné vykonať komplexné pamiatkové výskumy, ktoré upresnia informácie o stave objektu v tomto období.

SkryťVypnúť reklamu

Kostol sv. Margity Antiochijskej
Výsledky komplexného pamiatkového výskumu realizovaného na kostole a jeho bezprostrednom okolí potvrdili, že kostol do 18.storočia, kedy prestal plniť svoju pôvodnú funkciu, prešiel viacerými významnými prestavbami. V prvej stavebnej – predrománskej etape sa predpokladá existencia jednoloďového kostola s lichobežníkovou apsidou a nartexom. V južnej časti nartexu bol vymurovaný zahĺbený objekt lichobežníkového tvaru, vymurovaný z lomového kameňa, ktorého funkcia nie je zatiaľ presne určená (hrobka, relikviárová schránka alebo krstiteľnica).
V druhej stavebnej –gotickej etape sa predpokladá zánik nartexu a zmena typu okenných výplní.
V tretej stavebnej – renesančnej etape bol v súvislosti s interiérovými úpravami nahradený pôvodný vstupný otvor väčším, s kamennou šambránou ukončenou nízkym lomeným oblúkom.
Vo štvrtej stavebnej- barokovej etape sa výrazne mení interiér a pôvodne stredoveké okná sú nahradené polkruhovými, barokovými.
V rámci prieskumu sa zistili aj pôvodné oltárne menzy z obdobia druhej a tretej stavebnej etapy. Ich inštalácia v obnovenom interiéri bude závisieť od metódy obnovy interiéru kostola.
Spôsob prezentácie veľkomoravského kostola je v súčasnosti vo fáze výskumov. Vzhľadom na stanovenú filozofiu archeologického parku je možné niektoré metódy prezentácie navrhnúť definitívne a iné iba predpokladať.

SkryťVypnúť reklamu

Prioritou je premostenie Moravy
Vstup do Európskej únie umožňuje novým členským štátom získať dôležité finančné zdroje z eurofondov. Samosprávy ich môžu využiť na realizáciu viacerých projektov dôležitej cezhraničnej spolupráce. Trnavský samosprávny kraj susedí s tromi štátmi Európskej únie a viaceré jeho obce takúto možnosť už využívajú.
Jedným z takýchto projektov je aj architektonicko-urbanistická štúdia archeologického parku Kopčany – Mikulčice. Realizáciou vznikne prepojenie už jestvujúceho svetoznámeho Mikulčického areálu s jedinou zachovanou stavbou z čias Veľkej Moravy na území Slovenska Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.
Zatiaľ posledného pracovného stretnutia zúčastnených strán sa v utorok 10. októbra v Kopčanoch zúčastnil za Trnavský samosprávny kraj jeho podpredseda pre cezhraničnú spoluprácu Zdenko Čambal. Zdôraznil, že „... v blízkosti tohto kostola sa v minulosti uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorý poskytol starostom obcí Dušanovi Dubeckému z Kopčian a Josefovi Helešicovi z Mikulčíc ojedinelú možnosť rozvinúť aktivity na prepojenie dvoch historických unikátov. Keďže obe obce rozdeľuje hraničná čiara, dôležitým prvkom spomínaného projektu je premostenie rieky. To síce jestvovalo už pred viacerými rokmi, no z dreveného kolového mostu sa žiaľ veľa nezachovalo.“
Podľa podpredsedu Čambala je pre oboch starostov premostenie rieky prioritou. Od neho sa odvíja následná realizácia ďalších aktivít. Ide o archeologický prieskum v širšom okolí kostolíka, rekonštrukciu tereziánskeho žrebčína v Kopčanoch i barokovej stavby Kačenárne. Štúdia počíta s visutým premostením rieky pre peších a cyklistov a konštrukcia mosta by mala zároveň umožniť prejazd aj ľahkej technike záchranárov v prípade mimoriadnych situácií.
Most bude spájať dva štáty Európskej únie, v ktorých sa ešte neuplatňujú pravidlá šengenskej zmluvy. V prvej fáze bude slúžiť iba pre obyvateľov Českej a Slovenskej republiky a režim na ňom bude rovnaký ako na iných podobných priechodoch na spoločnej zelenej hranici. Zaujímavosťou je, že projekt počíta s uplatnením parametrov pre plánované rozšírenie rekreačnej splavnosti Baťovho kanála až po Devín. O tieto sa už dlhšie snažia partnerské mestá Skalica a Hodonín.
Keďže je stavba mosta finančne náročný zrkadlový projekt, jeho realizáciu by mali zastrešovať oba vyššie územné samosprávne celky. Trnavský samosprávny kraj a Jihomoravský kraj takto pomôžu obom obciam získať peniaze z eurofondov. Na poslednom pracovnom stretnutí sa vytvorila oficiálna česká pracovná skupina, ktorej členmi sa stali starosta Kopčian Dušan Dubecký a konzultant pripravenej štúdie Peter Baxa. Podľa slov Zdenka Čambala onedlho vznikne aj slovenská pracovná skupina, v ktorej bude zastúpený aj TTSK prostredníctvom svojej Regionálnej rozvojovej agentúry so sídlom v Skalici.
„Dnes sme sa boli pozrieť priamo na mieste, kde by mal stáť spomínaný nový most. Vzhľadom k tomu, že v blízkosti plánovanej realizácie stavby sa nachádza veľké hniezdisko bocianov, plánované umiestnenie mosta sa posunie približne o 15 metrov. Tomuto stavu sa prispôsobí aj príjazdová komunikácia.
Zatiaľ sa však hovorí len v intenciách vypracovanej štúdie, ktorá by sa čo najskôr mala prepracovať na projekt podporovaný financiami z EÚ.
V tomto platformovom projekte budú konkrétne zahrnuté všetky aktivity oboch zúčastnených strán tak, aby po jeho schválení mohlo prísť k riešeniu jednotlivých dielčích projektov. Predpokladá sa, že výstavba mosta by sa mohla zrealizovať do dvoch rokov od schválenia projektu. Reálne to vychádza na rok 2010,“ dodal Zdenko Čambal.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska?
 3. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 4. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 5. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 8. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 1. Blúdia parazity aj vo vašom tele?
 2. Hráči získali päťtisíc eur a stretnú sa s Ronaldom
 3. Ojazdených elektromobilov je v SR 3x viac než pred covidom
 4. V Bratislave vznikla nová stomatologická klinika
 5. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska?
 6. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 7. Viac kusov hydiny do každej rodiny
 8. Super zábava, super deň
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 16 156
 2. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 774
 3. Ako znížiť vysoký cholesterol? 5 392
 4. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo 5 196
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 972
 6. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 4 931
 7. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 4 440
 8. Zláka vás vôňa Atlantiku či krásy vnútrozemia Portugalska? 4 317

Blogy SME

 1. Dávid Kyzek: Top 10 Slovákov pre Draft NHL 2023
 2. Vlasta Sedláková: Ako Slovan Fans zavraždili Daniela Tupého
 3. Ján Šeďo: Záznam z dopravnej nehody : "Poľahčujúca okolnosť - bol opitý".
 4. Jozef Varga: Krkavci / 12. /
 5. Anna Miľanová: Experimenty v modrom...
 6. Jozef Varga: Judas Priest 50 rokov parádna muzička...
 7. Jozef Sitko: Budem voliť Dorotu Nvotovú ...
 8. Jozef Varga: Motorhead boli a sú vždy v mojej TOP 10...
 1. Vlasta Sedláková: Ruský štandard 23 640
 2. Martin Sukupčák: Barbari aj na Slovensku 10 640
 3. Vlasta Sedláková: Ako je to s naším štátnym dlhom? Je nižší ako za čias Fica a Pellegriniho. 8 551
 4. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 7 643
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 6 523
 6. Ján Šeďo: Západ nejaví záujem o dianie na Slovensku a odchádzajú aj veľkí investori. 5 511
 7. Michal Porubän: Adamovi Blahovi a Lile Blahovej po roku 2030.Aký bol Váš otec Ľuboš Blaha v skutočnosti, keď ste boli ešte deti. 5 046
 8. Rastislav Puchala: Nezakazujme Bibliu! 4 916
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

HPV vírus spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí.

Zaočkovať sa môžu záujemcovia o prvú, druhú alebo tretiu dávku vakcíny.


TASR 5 h
Denisa Tomíková, bývalá členka spoločenstva Milosť.

Kresťanské spoločenstvo považuje Vatikán za nepriateľa.


13 h
Vlaková stanica v Trnave.

Podľa Železníc Slovenskej republiky už k nejakým zmenám došlo.


9. jún

Výletný vlak Štefánik odvezie turistov do rodného kraja Milana Rastislava Štefánika, vlak Erdody zasa do Hlohovca.


SITA 9. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prielomová vlna by sa valila Oravou.


9. jún

Falošný profil sa snažil získať od ľudí osobné údaje.


9. jún

Dlhoročný hubár Peter Malicher sa pochválil svojim prvým tohtoročným úlovkom.


9. jún

Prípad sme preverili priamo na riaditeľstve Strediska sociálnych služieb.


8. jún

Blogy SME

 1. Dávid Kyzek: Top 10 Slovákov pre Draft NHL 2023
 2. Vlasta Sedláková: Ako Slovan Fans zavraždili Daniela Tupého
 3. Ján Šeďo: Záznam z dopravnej nehody : "Poľahčujúca okolnosť - bol opitý".
 4. Jozef Varga: Krkavci / 12. /
 5. Anna Miľanová: Experimenty v modrom...
 6. Jozef Varga: Judas Priest 50 rokov parádna muzička...
 7. Jozef Sitko: Budem voliť Dorotu Nvotovú ...
 8. Jozef Varga: Motorhead boli a sú vždy v mojej TOP 10...
 1. Vlasta Sedláková: Ruský štandard 23 640
 2. Martin Sukupčák: Barbari aj na Slovensku 10 640
 3. Vlasta Sedláková: Ako je to s naším štátnym dlhom? Je nižší ako za čias Fica a Pellegriniho. 8 551
 4. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 7 643
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 6 523
 6. Ján Šeďo: Západ nejaví záujem o dianie na Slovensku a odchádzajú aj veľkí investori. 5 511
 7. Michal Porubän: Adamovi Blahovi a Lile Blahovej po roku 2030.Aký bol Váš otec Ľuboš Blaha v skutočnosti, keď ste boli ešte deti. 5 046
 8. Rastislav Puchala: Nezakazujme Bibliu! 4 916
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu