Štvrtok, 18. august, 2022 | Meniny má Elena, Helena

Chceme mať naše mesto stále krajšie a príťažlivejšie

Mesto Gbely je jedným z troch miest Skalického okr

Chceme mať naše mesto stále krajšie a príťažlivejšie

esu. Nachádza sa v najzápadnejšej časti Slovenska. Je súčasťou osobitého národopisného celku Záhoria. Od hraníc Českej republiky je vzdialené sedem kilometrov. Štátna hranica prebieha stredom toku rieky Morava. Celoštátne sú Gbely známe ako stredisko slovenského naftového priemyslu. V katastri Gbelov, ktorý je jedným z najväčších na Slovensku, sa vyskytuje päť druhov nerastných surovín: ropa, zemný plyn, štrkopiesky, lignit a tehliarske hliny.

SkryťVypnúť reklamu

Z histórie

Prvá historicky doložená správa o Gbeloch pochádza z roku 1392, kedy boli Gbely súčasťou holíčskeho panstva. Od roku 1736 však patrili Habsburgovcom. Na začiatku 18. storočia sa uvádza, že Gbely boli mestečkom. V roku 1913 roľník Ján Medlen objavil ložisko zemného plynu a od januára 1914 sa tu začala ťažiť ropa.

Z historických pamiatok je v Gbeloch významný neskoroklasicistický Kostol sv. Michala Archanjela, ktorý patrí k najväčším a najhonosnejším na Záhorí i v širokom okolí. Gbelský kostol mal postavenie biskupského chrámu. Po požiari roku 1759, ktorý zničil predchádzajúci kostol, boli veriaci nútení odbavovať bohoslužby v kaplnke. Pretože priestorovo nestačila, rozhodli sa občania vystavať si nový kostol. Jeho stavba sa realizovala v rokoch 1846-1852 a na jeho dobudovanie i vybavenie interiéru štedro prispela i cisárska rodina. Kostol bol vysvätený roku 1852 a odvtedy slúži farskému spoločenstvu.

SkryťVypnúť reklamu

Z ďalších historických pamiatok je to klasicistický Trojičný stĺp, súsošie Immaculata, Mariánsky kríž, Golgota na mestskom cintoríne a zrekonštruovaný organ, ktorý je zaradený medzi Slovenské historické organy.

V Gbeloch sa narodili významní kňazi, politici i vedci. Z nich je treba spomenúť kňaza Jána Jurigu, Antona Knappa, Ferdiša Jurigu, biskupa Štefana Čárskeho, ostrihomského kanonika Konštantína Hudeca, hudobného historika, ako aj politika Dr. Jozefa Čárskeho a chirurga Konštantína Čárskeho.

Dnešné Gbely

Primátor mesta, banský inžinier Jozef HAZLINGER, stojí na čele mesta prvé volebné obdobie. Pred nástupom do funkcie primátora pracoval v podniku Nafta Gbely. Jeho volebné heslo: Nerob druhým to, čo by si nechcel, aby robili oni tebe! sa mu doteraz s dvanásťčlenným mestským zastupiteľstvom v dnešných komplikovaných časoch darí napĺňať. Ľudia si mladého a ambiciózneho muža vysoko vážia pre jeho rozhľad a veľký záujem o rozkvet mesta, školstva, kultúry, športových aktivít a úcty ku spoluobčanom skôr narodených.

SkryťVypnúť reklamu

„Jednou zo základných priorít na poste primátora bolo odstránenie zhoreniska telocvične v základnej škole a dožívajúcej starej kotolne, ktorá bola poškodená a ďalšia jej funkčnosť ohrozená a následná výstavba novej telocvične s kotolňou. ZŠ nemá telocvičňu od r. 1997. Výstavbe telocvične predchádzala v minulom roku výstavba kotolne, ktorú sme v októbri 2003 skolaudovali. Investícia na vybudovanie novej modernej kotolne bola vo výške 4,5 milióna Sk. Do konca roka 2003 sme vybudovali aj základy pod stavbu telocvične, plánovaný termín ukončenia výstavby novej telocvične je august 2004.

Z kapitálových výdavkov rozpočtu mesta sme vyfinancovali opravu strechy na starej ZŠ a vybudovali bezbariérový vstup do budovy novej ZŠ, kde sme sa rozhodli umiestniť mestskú knižnicu. Táto realizácia mala 2.3.2004 mimoriadny ohlas nielen zo strany ZŠ, kde vzniklo zlúčenie školskej a mestskej knižnice, ale aj u širokej čitateľskej verejnosti. Nielenže sme prerobili štyri miestnosti, ale vybudovali aj vjazd a bezbariérový vchod z vonkajšej strany s prístreškom, aby do novovzniknutých priestorov knižnice mohli bez problémov prichádzať i vozíčkari.

Naším zámerom je pokračovať v budovaní bezbariérových vstupov do všetkých verejných budov v meste. V poradí druhým bezbariérovým vstupom bude Mestský úrad Gbely, ktorý začneme v dohľadnom čase budovať. Všetky bezbariérové vstupy chceme vybudovať do konca volebného obdobia.

Z rovnakých zdrojov sme opravili zatekajúcu strechu na Kaplnke sv. Jána a vybudovali prípojku na kanalizáciu v budove zdravotného strediska. Pre zlepšenie technickej vybavenosti našich hasičov mesto zakúpilo hasičské vozidlo.

Ako ďalšia priorita tohto volebného obdobia je kanalizácia. Do konca r. 2003 sme stihli dobudovať hlavnú kanalizačnú sieť s prečerpávajúcou stanicou, na ktorej budovaní sa mesto podieľalo sumou 1,8 milióna Sk a do úplného odkanalizovania nám chýbajú dve ulice, čo sa skomplikovalo tým, že podľa nových predpisov už mesto nemôže byť prijímateľom dotácií na budovanie kanalizácie, ale iba prevádzkovateľ. V našom prípade je to Bratislavská vodárenská spoločnosť. V spolupráci s ňou sme podali žiadosť na získanie ďalších financií zo štrukturálnych fondov EÚ. Postupne opravujeme miestnu komunikáciu, ktorá bola poškodená počas budovania kanalizácie.

Z ďalších zámerov mesta je vybudovanie centra mesta. Podali sme projekt na získanie prostriedkov financovania projekčných prác zo zdrojov Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Pre obyvateľov, ktorí majú podané žiadosti o stavebné pozemky, uskutočníme v blízkej budúcnosti výberové konanie na odpredaj pozemkov na Medlenovej ulici. Našou snahou je poskytnúť aj pozemky na výstavbu objektov pre podnikateľov v lokalite Piesky. Táto lokalita je určená smerným územným plánom na podnikateľské aktivity.“

Školy v meste sú pilierom vzdelávania, kultúry a spoločenského diania

ZŠ Gbely dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Je zapojená do projektu „Otvorená škola“. Poskytuje žiakom nielen prostredníctvom záujmových krúžkov využívať po celý pracovný týždeň vlastné priestory, ale ponúka aj alternatívne výchovné a vzdelávacie programy.

„Spolupráca so ZŠ je na veľmi dobrej úrovni,“ hovorí primátor. „Škola sa pravidelne zúčastňuje všetkých súťaží poriadaných Obvodným úradom Skalica, žiaci sú úspešní v okresných, krajských i celoslovenských kolách v matematickej, biologickej a geografickej olympiády i vo výtvarných, literárnych a ľahkoatletických súťažiach. Na ZŠ funguje žiacky parlament, ktorý škola plne akceptuje. Vedenie školy pripravuje pre žiakov aj ozdravné pobyty.“

V Gbeloch je Materská škola Halaštava, ktorú navštevuje 58 detí a Materská škola Záhumenice s počtom 83 detí. Obe MŠ usporadúvajú pre deti každoročne veľa akcií a podujatí so vzťahom k prírode, životnému prostrediu, zdravému spôsobu života i vzťahu ku spoločnosti. Deti sa zúčastňujú na akciách mesta kultúrnymi vystúpeniami i prezentáciou svojich prác.

Základná umelecká škola Gbely pravidelne organizuje vianočný, absolventský a koncoročný koncert, žiaci sa pravidelne zúčastňujú so svojimi učiteľmi na rôznych prehliadkach a súťažiach.

Zriaďovateľom Špeciálnej základnej školy v Gbeloch je KŠÚ Trnava. Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihom. Svoje schopnosti si žiaci overujú na rôznych druhoch súťaží.

V Gbeloch sa nachádza aj Stredné odborné učilište elektrotechnické, ktoré umožňuje vzdelanie aj žiakom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. post. ročníku v odbore stavebná výroba pre chlapcov a výroba konfekcie pre dievčatá. Žiakom s dobrým prospechom a záujmom o elektroniku ponúka študijný odbor so zameraním na automatizačnú techniku s maturitou.

Kultúrno-spoločenský život mesta

Podľa slov primátora J. Hazlingera, Mesto Gbely rozdeľuje každoročne medzi všetky kultúrno-spoločenské organizácie 500 tisíc korún. Jednou z veľmi aktívnych organizácií je Folklórna skupina GBELAN, ktorej začiatky siahajú do 70-tych rokov minulého storočia. „Zakladateľka FS Gbelan Aurélia Polesňáková hlavne s Ľudmilou Macánkovou a inými členkami súboru zbierali z Gbelov a okolia zabudnuté kroje, folklórne prvky, tance, zvyky, piesne, ktoré zaradili do svojho programu. Veľmi vydarené bolo trojhodinové vystúpenie Gbelská svadba, s ktorou ako i s inými vystúpeniami zožali úspechy aj v Slovenskom rozhlase a zahraničí. FS Gbelan má tanečné páry, spevácku skupinu, hudobný doprovod i deti.“

Mestský hasičský zbor /MHZ/ má dlhodobú tradíciu. Vznikol r. 1889. „Naši hasiči sa v zimných mesiacoch zameriavajú na údržbu techniky a výzbroje, teoretickým výcvikom a menších úprav v hasičskej budove. V júni 2003 sa zúčastnili v priestoroch Františkánskej záhrady okresného kola pripravenosti hasičských družstiev. Muži v súťaži získali 1. miesto, ženy 2. a družstvo nad 35 rokov 3. miesto. V krajskom kole v Moravskom sv. Jáne získali muži 3. miesto. Dorastenci v kategórii chlapci získali 3. miesto. Chlapci v hre Plameň v Skalici získali v pohárovej súťaži 3. miesto a dievčatá 2., v Závode v pohárovej súťaži chlapci 1. a dievčatá 5. miesto a v Uníne, v okresnom kole obsadili dievčatá 1. a chlapci 2. miesto.“

ZO Slovenského zväzu chovateľov v Gbeloch patrí k aktívnym organizáciám. Najmä mladí chovatelia sa aktívne zapájajú do výstavníckej činnosti. R. 2000 obsadili 1. miesto vo vedomostnej súťaži v oblasti Senica a 3. miesto v celoštátnom kole. Členovia ZO si sami vyrábajú výstavné zariadenia /klietky, voliéry/, poriadajú výstavy králikov, hydiny a holubov.

ZO Slovenského zväzu záhradkárov Gbely sa v posledných rokoch zameriavala hlavne na poskytovanie služieb súvisiacich s obstarávaním osív, sadby, hnojív a chemických prípravkov na ochranu plodín, mlátenie obilia, muštovanie a sušenie ovocia. Záhradkári usporadúvajú výstavky ovocia a zeleniny i ochutnávky vín, poskytujú vzorky vín, ovocia a zeleniny na výstavy v okolitých obciach a mestách.

Na území katastra mesta Gbely pôsobia štyri poľovné združenia. Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Gbely – Pole, Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Gbely – Adamov, Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Gbely – Lúky a Poľovné združenie Skalica Háj. V katastri mesta je srnčia, jelenia, diviačia zver, zajac, líška, kačica, hus divá. Okrem poľovnej činnosti členovia jednotlivých združení sa starajú o výsadbu stromov, prikrmovanie zveri, stavajú a opravujú poľovnícke zariadenia, organizujú posedenia pri guláši s deťmi.

Slovenský rybársky zväz MO Holíč združuje športových rybárov z miest a obcí Glely, Holíč, Kopčany, Kátov a Prietržka. R. 2003 oslávil 80. výročie svojej existencie.

„Okrem zabezpečovania čistoty v lokalite Adamovských jazier, vykonávajú rybári každoročne na jeseň zarybňovanie revírov rybami ako kapor, šťuka, zubáč, amur a pre druhovú pestrosť a obmenu v obmedzenom množstve rybami sumec, lieň, karas, pleskáč a úhor. V rámci starostlivosti o zverené rybárske revíry trikrát ročne odoberajú vzorky vody pre chemický a biologický rozbor a vápnia vodu.“

V Gbeloch pôsobia dve organizácie zdravotne postihnutých občanov. Zväz telesne postihnutých /ZTP/ a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami. ZO ZTP sa zvýšenou mierou venuje rodičom s postihnutými deťmi hlavne poradenskou činnosťou v sociálnej oblasti, športovými súťažami a hrami i kultúrnymi akciami, návštevami divadla, Katarínskym a Mikulášskym posedením, zájazdmi i ozdravnými masážnymi kúrami.

Veľmi aktívne pracuje Kynologický klub Gbely. Záhorácka zimná liga si získala popularitu aj mimo svojho regiónu. „V januári 2004 klub organizoval preteky výkonnostnej športovej kynológie – obranársky pretek v rámci 7. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológie, ktorého sa zúčastnilo 18 pretekárov z Gbelov, Holíča, Skalice, Jablonice, Smolinského, Šamorína, Bratislavy, Chorvatského Grobu, Senice, Dubňan a Břeclavy. Naši kynológovia okrem pravidelných výcvikových akcií sa zúčastňujú výstav a športových podujatí. Chovná stanica bernardínov Vila Hrušeckého už dlhé roky dosahuje významné výsledky v medzinárodných výstavách psov, ako aj Ing. Miroslav Štvrtecký s nemeckým ovčiakom nielen doma, ale aj v Čechách, Poľsku a Slovinsku. Klub má 31 členov a eviduje 30 psov, z toho 9 mladých psov a šteniat.“

Šport v Gbeloch má zelenú

Telovýchovná jednota Nafta Gbely zastrešuje viacero oddielov. „Najpočetnejšou skupinou v TJ sú futbalisti. Máme mužstvo starých pánov, mužov, dorastu a žiactva. Muži a dorast hrajú 5. ligu, starší žiaci MK a mladší žiaci MO. Muži sa momentálne pohybujú v tabuľke okolo 5. miesta. Súčasťou aktivít futbalistov je aj Zimný futbalový turnaj, ktorý organizuje TJ Nafta Gbely. V mesiacoch január – február 2004 sa turnaja zúčastnili futbalisti z oddielov Gbely, Letničie, Šaštín, Čáry, Unín, Dubovce, Smolinské a Radošovce.“

Cvičenie aerobicu je obľúbené najmä u žien a dievčat. Jedna z našich cvičiteliek Stanislava Dermeková obsadila v tomto roku na Majstrovstvách SR v aerobicu stredných škôl pekné 3. miesto. V meste sa organizuje Aerobic maratón a Detský aerobic maratón. „Centrum voľného času Stonožka v Senici poriada každý rok Detský aerobic maratón. Gbely sa radia do kategórie kvalitnej základne aerobicu nielen v seniorských a juniorských, ale aj žiackych kategóriách. Z tohto dôvodu sa naše žiacke cvičenky zúčastnili aerobic maratónu v Senici, ktorý sa skladal zo štyroch cvičebných hodín. Dievčatá ukázali, že v Gbeloch je aerobic na dobrej úrovni. Sme na naše žiačky hrdí a držíme im palce pri ďalších aktivitách, pretože vývoj mládežníckeho športu je veľmi dôležitý pre naše mesto do budúcnosti.“

Veľký rozmach a rozsiahlu aktivitu zaznamenal v Gbeloch hokejbal. Prvý ročník r. 1995 sa hral na jedno kolo, od r. 1996 sa hrá na dve kolá – jeseň a jar. Od začiatku sa súťaže uskutočňujú na ihrisku starej ZŠ. V r. 1998 bol založený Hokejbalový klub Gbely /HbK/. Hokejbal dnes hrajú všetky vekové kategórie. „Keď sa pozrieme do histórie, víťazmi r. 1995 boli SKG, 1996 Saláti, 1997 SKG, 1998 Sharks, 1999 Buldoci, 2000 Sarks, 2001 Buldoci, 2002 Saláti, 2003 Saláti. V týchto dňoch prebiehajú vyraďovacie štvrťfinálové zápasy jubilejného 10. ročníka. Dvaja naši hokejbalisti Michal Trčka a Michal Majda sú juniorskí vicemajstri Európy z roku 2003.

Okrem mužov máme i hokejbalový oddiel ZŠ Gbely. V marci 2004 ZŠ a Hokejbalový klub Gbely usporiadali na ihrisku starej ZŠ Krajské kolo Slovenskej žiackej hokejbalovej ligy, kde hrali víťazné mužstvá jednotlivých okresov Trnavského kraja.

Družstvo ZŠ Gbely, ktoré reprezentovalo Skalický okres zaváhali len v jedinom zápase a obsadili 2. miesto.“

Aj volejbal v meste vyvíja pomerne rozsiahlu činnosť. „Rok 2003 bol pre volejbalové družstvo mužov a žien veľmi úspešný. Ženy zvíťazili v plážovom volejbalovom turnaji v Šaštíne, zmiešané družstvo získalo 3. miesto v plážovom volejbalovom turnaji v Skalici, zmiešané družstvo na antukovom turnaji v Kútoch 1. miesto, na turnaji v Bratislave 2. miesto a na turnaji v Šaštíne 1. miesto. Volejbalisti už tradične končia volejbalový rok Vianočným turnajom zmiešaných družstiev. V r. 2003 sa turnaja zúčastnilo päť štvorčlenných zmiešaných družstiev zo Senice, Kútov, Gbelov, Šaštína, Skalice a Trnavy.“

Tenisový klub CAT /Club amatérskeho tenisu/ vznikol r. 1997. Hlavnou činnosťou klubu sú turnaje rozdelené v priebehu roka na tzv. indoor /halové/ a autdoor /pod holým nebom/. „MsÚ Gbely prispieva tenistom na ich aktivity. V minulom roku dostali financie na zabezpečenie starostlivosti o tenisový dvor.“

Už vyše 30 rokov pracuje v Gbeloch šachový oddiel. Šachisti dlho hrali 3. ligu a zúčastňovali sa na majstrovstvách Trnavského kraja – sever. V dnešnej dobe sú na 1. mieste v 4. lige.

„Naša športová verejnosť čaká na dokončenie telocvične,“ hovorí primátor. „Nielen volejbalisti, aerobic klub, ale i ďalšie športové oddiely. Vedľa novej telocvične v školskom športovom areáli chceme vybudovať nové hokejbalové ihrisko a doriešiť celý areál.

V priestoroch TJ Nafta Gbely sme zastrešili časť areálu vrátane nového pódia pre kultúrne vystúpenia, kde sa zmestí 400 sediacich divákov. V tomto roku vybudujeme ihrisko pre plážový volejbal.

Jednou z najzaujímavejších kultúrnych podujatí Mesta Gbely je GBELSKÁ PARÁDA, folklórna slávnosť, ktorá sa od r. 2000 koná v rámci kultúrnej výmeny regiónov Rakúska, Moravy a Slovenska. „V tomto roku sa nám podarilo na túto kultúrnu akciu získať z Phare finančné prostriedky v sume 12 tisíc EUR.. Z ďalších významných kultúrnych akcií sa od r. 1996 obnovila tradícia poriadania hodových osláv s bohatým kultúrnym programom, Reprezentačný ples Mesta Gbely a dlhoočakávaný fašiangový sprievod ulicami mesta, čím sa od r. 2002 oživila tradícia fašiangových osláv našich predkov.“

Nielen zábavou je človek živý. Prídu chvíle, keď treba podať pomocnú ruku... „Mesto rieši otázky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby, poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch pri ohrození ich zdravia alebo života. Mesto zakúpilo dodávkové auto zn. Volkswagen z prostriedkov mesta, Domu dôchodcov a z dotácie štátu, ktoré bude poskytovať prepravu pre obyvateľov domova dôchodcov a občanov mesta.“

Ani na dôchodcov sa nezabúda. V mesiaci úcty ku starším pripravuje MsÚ tradičné stretnutie jubilantov oslavujúcich zlatú svadbu v Dome kultúry, v predvianočnom období navštevuje Dom dôchodcov s kultúrnym programom FS Gbelan, poslanci s primátorom navštevujú dôchodcov vo vianočnom čase s malou pozornosťou. „Veď naši dôchodcovia v rámci Jednoty dôchodcov Slovenska ZO Gbely sa zapájajú do všetkých kultúrno-spoločenských akcií v meste a nemalou mierou v tomto školskom roku prispeli k bezpečnosti našich školákov v raňajších hodinách pri ceste do školy. Na prechode cez cestu pri Dome kultúry v žltých vestách zabezpečujú bezproblémový chod cestnej premávky.“

Z kultúrnych a spoločenských aktivít mesta spomenieme iba niektoré, pretože pre malý priestor sa všetko vymenovať nedá. Napríklad Otváracie rybárske preteky, Deň matiek, MDD, Gbelská paráda /26.-27.6./, Šenkový futbalový turnaj o pohár primátora Gbelov, letná zábava Augustiáda, Memoriál Ľubomíra Rozborila /HbK Gbely/, Gbelský jarmok, hodové oslavy, Beat Fórum – súťaž spevákov, tanečníkov a hudobných skupín, Katarínske posedenie pri hudbe, Detský deň športu a kultúry, Vianočný koncert.

Rekreačná oblasť ADAMOV

Adamovské jazerá boli od 1.7.2003 zaradené do chráneného územia. Nachádza sa tu najväčšie hniezdisko husi divej na Slovensku. Okrem nej tu hniezdi viac ako 120 druhov vtákov.

„ Z dôvodu ochrany a udržania vtáctva v našej lokalite, sme sa spojili s ochranármi zo Správy chránenej oblasti Malacky a ochranármi z rakúskej strany. Podobné vtáčie územie je aj na rakúskej strane, vzdušnou čiarou vzdialené približne 14 km a vtáky migrujú. Preto sme sa snažili získať prostriedky z Phare na projekt Harmonické spolužitie človeka s prírodou, čo sa nám aj podarilo. Z týchto prostriedkov sme postavili 10- metrovú vežu pre pozorovanie vtáctva. S ochranármi prírody sme sa zároveň dohodli, že výstavba Adamovských jazier bude pokračovať ďalej a mesto bude podporovať nerušený život vtáctva na strane jednej a využívanie lokality Adamov pre rekreačné účely na strane druhej. V tejto lokalite umiestnime štyri informačné tabule, na ktorých budú mať možnosť návštevníci dozvedieť sa nielen informácie o danom prostredí hniezdenia vtákov, ale aj o aktivitách mesta.“

Mestské noviny

Vo februári 1995 vyšlo prvé vydanie mestských novín pod názvom GBELAN. Zo začiatku vychádzali ako občasník štyrikrát do roka. Dnes sú mesačníkom a majú pravidelné rubriky. Okrem úvodníka na prvej strane sa občan oboznámi s dianím v meste v rubrike Z verejnej správy – informácie o práci mestského zastupiteľstva, ďalej je to rubrika Kultúra, v ktorej sa v januárovom čísle 2004 dozvie o novom chrámovom zbore LETÍCIA, ktorý chce svoju činnosť zamerať nielen spevom v kostole, ale aj pri obohatení kultúrneho života mesta, rubrika Školstvo, Šport, Spoločenská rubrika, Zábava a Inzercia.

Eva Kopúnková

foto primátor, pozorovateľňa, adamovské jazerá

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 3. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 4. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 7. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 2. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 3. Agrokomplex 2022
 4. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 5. FoodCycler definitívne skoncuje s muškami v kuchyni
 6. Nadácia COOP Jednota pomáha dlhodobo chorým pacientom
 7. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 8. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 34 682
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 23 450
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 13 675
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 6 266
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 4 568
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 091
 7. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 3 711
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 414

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 2. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 3. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 4. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 5. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 6. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 7. Štefan Vidlár: Celé zle, či?
 8. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 983
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 286
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 720
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 048
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 863
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 737
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 691
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 590
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ženu zhodil na zem, ohrozoval ju nožom a žiadal od nej peniaze.


SITA 16 h

Pri postcovidovom syndróme sa ľudia stretávajú aj s ťažkosťami pri prehĺtaní.


16 h
Účastníčky jazdy Na kolesách proti rakovine 2022 pred štartom.

Množstvo ľudí v Senici prišlo podporiť dobrú vec.


17 h

Dve čelné zrážky. Najskôr s kamiónom, potom s osobným autom.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Mladý Sihelňan mal novú motorku len tri dni.


22 h

Páchateľa zadržali niekoľko hodín po čine.


11 h

Viac ako osem hodín bojoval Dolnokubínčan na trati v Estónsku.


22 h

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Pravda o hypotékach a úveroch na bývanie. VEĽKÉ POROVNANIE. Kto a koľko ich poskytol? Aké sú skutočné predajné ceny bytov a koľko sa ich stavia?
 2. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku (3.)
 3. Štefan Vidlár: Nevidzíte, šašci?
 4. Ján Šeďo: Odstavené elektrolyzéry v Slovalcu - omyl štátu, nemalo sa to stať.
 5. Helena Michlíková: Disciplína ? O nej tu nemôže byť ani reči
 6. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča
 7. Štefan Vidlár: Celé zle, či?
 8. Miriam Studeničová: Výstraha veriacim i ateistom! Druhé prikázanie
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 17 983
 2. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 286
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 6 720
 4. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 048
 5. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 863
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 737
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 3 691
 8. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 3 590
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu